Wersja strony Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z dnia 7 październik, 2019 - 11:15

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Zarządzenie Nr 74/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 –Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w  sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem
lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1791),
oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1574), zarządza
się co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się wzór oraz zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia
    studiów podyplomowych, stanowiącego odpowiednio załączniki:
2.  Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje
    od 1 października 2019 roku.
 
§ 2
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzane zgodnie ze wzorem określonym na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być wydawane nie dłużej niż do 30 września 2019 roku.
 
§ 3
Z dniem 1 października 2019 roku traci moc Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.).
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 11:14
Data aktualizacji:
07.10.2019 11:15
Liczba wyświetleń:
2125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74.pdf427.4 KB
Zal1Zarz74.pdf391.02 KB
Zal2Zarz74.pdf91.47 KB
Zal2Zarz74.pdf104.54 KB
Zal2Zarz74.pdf124.16 KB
Zal3Zarz74.pdf146.08 KB