Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 73/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 4, w związku z art. 36 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senat
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych:
    1)  z dniem 31 października 2019 r. znosi się:
        a) Katedrę Analizy Rynku i Marketingu,
        b) Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw,
        c) Katedrę Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu,
        d) Katedrę Finansów i Bankowości,
        e) Katedrę Makroekonomii,
        f)  Katedrę Metod Ilościowych,
        g) Katedrę Mikroekonomii,
        h) Katedrę Organizacji i Zarządzania,
        i)   Katedrę Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
        j)   Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,
        k) Katedrę Rachunkowości,
        l)   Katedrę Towaroznawstwa,
    2)  z dniem 1 listopada 2019 r. tworzy się:
        a)  Katedrę Teorii Ekonomii,
        b)  Katedrę Polityki Gospodarczej,
        c)  Katedrę Finansów,
        d)  Katedrę Rynku i Konsumpcji,
        e)  Katedrę Konkurencyjności Gospodarki,
    3)  z dniem 1 listopada 2019 r. tworzy się:
        a)  Instytut Ekonomii i Finansów, w skład którego wchodzą jednostki, o których mowa w pkt 2,
        b)  Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 października 2019 r. w jednostkach, o których mowa w ust. 1
    pkt 1 stają się z dniem 1 listopada 2019 r. pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk
    Ekonomicznych zgodnie z wnioskiem Dziekana stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 08:37
Data aktualizacji:
07.10.2019 08:49
Liczba wyświetleń:
1058
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz73.pdf488.11 KB