Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin

 
ZARZĄDZENIE Nr 71/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów
na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin
 
Realizując postanowienia § 15 ust. 2 pkt 1 lit. c Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się kryteria oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego
i członków rad naukowych dyscyplin.
 
§ 2
1.  Ocenę aktywności naukowej lub artystycznej kandydatów do rad naukowych dyscyplin
    przeprowadza się z zastosowaniem następujących kryteriów i przypisanych im wag:
      1)  oceny punktowej dorobku naukowego lub artystycznego za lata 2015-2018, zestawionego
          wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, z wagą 75%;
      2)  liczby cytowań publikacji naukowych kandydata za lata 2015-2018 w oparciu o bazę Web
          of Science Core Collection, a w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk
          społecznych i dziedziny nauk teologicznych w oparciu o bazę Google Scholar i program Publish
          or Perish
, z wagą 25%.
2.  Ocenę aktywności naukowej lub artystycznej pracowników przypisanych do danej dyscypliny
    naukowej lub dyscypliny artystycznej przeprowadzają dziekani wydziałów, przygotowując dwie
    listy rankingowe kandydatów według następujących zasad:
      1)  w zakresie oceny punktowej dorobku naukowego - najwyżej sklasyfikowana osoba otrzymuje
          300 pkt., a kolejne osoby w rankingu otrzymują o 3 pkt. mniej, tj. druga osoba w rankingu
          otrzymuje 297 pkt., trzecia 294 pkt. itd.
      2)  w zakresie liczby cytowań - najwyżej sklasyfikowana osoba w rankingu otrzymuje 100 pkt.,
          każda kolejna o 1 pkt mniej, podobnie jak w pkt 1.
      Suma punktów z obu rankingów wyznacza miejsce kandydata w ostatecznym rankingu do rady
      dyscypliny.
3. Do oceny dorobku naukowego pracownika w danej dyscyplinie bierze się pod uwagę tylko
   te publikacje, których punktacja jest nie mniejsza, niż tzw. punkt odcięcia zastosowany w ocenie
   parametrycznej wydziału za okres 2013-2016 (załącznik nr 2
),
4. W przypadku osiągnięć wieloautorskich określonych w załączniku nr 1 w punktach 1-8 tabeli,
   kandydatowi przypisuje się liczbę punktów wynikającą z proporcjonalnego podziału dla
wszystkich
   autorów/wykonawców, niezależnie od reprezentowanej dyscypliny i jednostki zatrudniającej
   autora/wykonawcę a w przypadku pkt. 9 tabeli całkowitą liczbę punktów przypisuje się
   kierownikowi/koordynatorowi projektu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku autorstwa monografii, rozdziału w monografii i redakcji monografii wprowadza się
    limity całkowitej liczby punktów:
      1)  20% - w działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących
          do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk
          teologicznych,
      2)  5% - w działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących
          do pozostałych dziedzin nauki.
 
§ 3
Członków rady naukowej dyscypliny powołuje i uzupełnia jej skład Rektor, biorąc pod uwagę całkowity wynik punktowy oceny dorobku naukowego lub artystycznego nauczyciela akademickiego przypisanego do dyscypliny, zapewniając obecność minimum jednego przedstawiciela każdej specjalności naukowej lub artystycznej w radzie naukowej dyscypliny.
§ 4
Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny powołuje Rektor, biorąc pod uwagę całkowity wynik punktowy oceny aktywności naukowej i artystycznej kandydata oraz dotychczasową, udokumentowaną aktywność organizacyjną.
 § 5
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauki.
 § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
01.10.2019 14:42
Data aktualizacji:
02.10.2019 08:14
Liczba wyświetleń:
875
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz71.pdf2.04 MB
Zal1Zarz71.pdf123.34 KB
Zal2Zarz71.pdf107.14 KB