Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...

Decyzja Nr 60/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa
i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji
w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie” umowa o dofinansowanie nr 010/RID/2018/19 programu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku sprawie powołania Rady Naukowej Projektu
    pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju
    – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk
    weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” umowa o dofinansowanie
    nr 010/RID/2018/19 programu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
    „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”:
      1) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem,
      2) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
          „7) Dr hab. Renata Tandyrak – członek, odpowiedzialna za obszar „środowisko i woda”
               w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliny inżynieria środowiska,
               górnictwo i energetyka. ”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Rady Naukowej Projektu przedstawia się
    następująco:
      1)  Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz – Przewodnicząca Rady (kierownik projektu),
      2)  Prof. dr hab. Anna Iwaniak – członek Rady, odpowiedzialna za obszar „surowce i przetwórstwo
          żywności” w zakresie dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny technologia żywności i żywienia,
 
     3)  Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – członek Rady, odpowiedzialny za obszar „zdrowie zwierząt,
          bezpieczeństwo żywnościowe i żywności oraz jakość życia” w zakresie dziedziny nauk
          rolniczych, dyscypliny weterynaria,
      4)  Prof. dr hab. Wiesław Sobotka – członek Rady, odpowiedzialny za obszar „środowisko
          i woda” oraz „zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo żywnościowe i żywności oraz jakość życia”
          w zakresie dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny zootechnika i rybactwo,
      5)  Dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM – członek Rady, odpowiedzialna za obszar
          „środowisko i woda” oraz ”surowce i przetwórstwo żywności” w zakresie dziedziny nauk
          rolniczych, dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo,
      6)  Dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM – członek Rady, odpowiedzialny za obszar „środowisko i woda”
          w zakresie dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny zootechnika i rybactwo,
       7)   Dr hab. Renata Tandyrak – członek, odpowiedzialna za obszar „środowisko i woda” w zakresie
          dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo
          i energetyka.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 10:14
Data aktualizacji:
01.10.2019 10:14
Liczba wyświetleń:
434
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec60.pdf583.52 KB