Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”

 
Zarządzenie Nr 61/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 r.
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668, ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i ust. 7
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 z dnia
25 listopada 2011 r. Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)  oraz § 2
ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 z dnia
27 marca 2015 roku, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Matematyka”
2.  Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Matematyki i Informatyki.
3.  Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie
    programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.   Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
§ 2
1.  Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
    i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu
    nauczyciela.
2.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 9300,00 zł (słownie: dziewięć
    tysięcy trzysta złotych).
4.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Matematyka” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 08:22
Data aktualizacji:
01.10.2019 08:22
Liczba wyświetleń:
581
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz61.pdf367.66 KB