Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 60/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2019 roku
 
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów
i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 17 ust.  7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wysokość dodatku funkcyjnego dla dziekana stanowi sumę stałej K oraz dodatkowych składowych,
    o których mowa w ustępach poniżej (K + Lp + Ls + Ld +Lks + Lkn + Lka + KN).
2.  Stała K wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
3.  Składowa wynikająca z liczby pracowników (Lp) zatrudnionych na wydziale w przeliczeniu na pełne
    etaty, według stanu na pierwszy dzień semestru poprzedzającego przyznanie dodatku:
      1)   do 50 – bez przelicznika;
      2)   51 – 100 przelicznik 0,05K;
      3)   101 – 150 przelicznik 0,1K;
      4)   151 – 200 przelicznik 0,15K;
      5)   powyżej 200 przelicznik 0,2K.
4.  Składowa wynikająca z liczby studentów (Ls) studiujących na wydziale, według stanu na dzień
    31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie dodatku
:
      1)   do 500 bez przelicznika;
      2)   501-1000 przelicznik 0,05K;
      3)   1001 do 1500 przelicznik 0,1K;
      4)   1501 – 2000 przelicznik 0,15K;
      5)   2001 – 2500 przelicznik 0,2K;
      6)   powyżej 2500 przelicznik 0,25K.
5.  Składowa wynikająca z liczby ewaluowanych dyscyplin naukowych (Ld) na wydziale:
      1)   1 dyscyplina - bez przelicznika;
      2)   2 dyscypliny – przelicznik 0,02K;
      3)   3 dyscypliny – przelicznik 0,04K;
      4)   4 dyscypliny i więcej – przelicznik 0,08K.
6.  Składowa wynikająca z liczby kierunków studiów, uzależniony od formy studiów, według stanu
    na dzień 30 marca w roku przyznania dodatku, z zastrzeżeniem ust. 7:
      1)   studia stacjonarne (LKs):
          a)   do 2 kierunków bez przelicznika;
          b)   3 kierunki przelicznik 0,01K;
          c)   4 kierunki przelicznik 0,02K;
          d)   5 kierunków przelicznik 0,03K;
          e)   6 kierunków przelicznik 0,04 K;
          f)    powyżej 6 kierunków przelicznik 0,05K.
      2)   studia niestacjonarne (LKn):
            a)   do 2 kierunków bez przelicznika;
          b)   3 kierunki przelicznik 0,01K;
          c)   4 kierunki przelicznik 0,02K;
          d)   5 kierunków przelicznik 0,03K;
          e)   6 kierunków przelicznik 0,04 K;
          f)   powyżej 6 kierunków przelicznik 0,05.
7.  Kierunki studiów, o których mowa w ust. 6, są to czynne kierunki studiów z co najmniej 1 grupą
    dziekańską.
8.  Składowa wynikająca z liczby kierunków prowadzonych w języku angielskim lub innym języku
    obcym, z zastrzeżeniem ust. 9, (LKa), według stanu na dzień 30 marca w roku przyznania
    dodatku:
          1)   1 kierunek przelicznik 0,1K;
          2)   2 kierunki przelicznik 0,2K;
          3)   3 kierunki przelicznik 0,3K;
          4)   4 kierunki przelicznik 0,4K;
          5)   5 kierunków i więcej - przelicznik 0,5K.
9.   Kierunki studiów, o których mowa w ust. 8, dotyczą pełnych cykli kształcenia z co najmniej jedną
    grupą studentów.
10. Składowa wynikająca z kategorii naukowej wydziału (KN):
          1)   Kategoria A+ - 0,3K
          2)   kategoria A – 0,20K
          3)   kategoria B – bez przelicznika.
§ 2
Łączna suma przeznaczona na dodatki funkcyjne dla prodziekanów nie może przekroczyć
1,25-krotności dodatku funkcyjnego dziekana wyliczonego według metody, o której mowa w § 1.
W przypadku powołania jednego prodziekana dodatek wynosi 0,75 wysokości dodatku dziekana.
§ 3
1.  Wysokość dodatku funkcyjnego dla przewodniczącego rady naukowej dyscypliny stanowi sumę
    stałej D oraz dodatkowych składowych, o których mowa w ustępach poniżej
    (
D + N + UDr + UDC +SD).
2.  Stała D wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych).
3.  Składowa wynikająca z liczby pracowników, którzy zadeklarowali swój dorobek naukowy w danej
    dyscyplinie, z uwzględnieniem zadeklarowanego w oświadczeniu procentowego udziału
    w przeliczeniu na 1N (N):
      1)  do 20 – bez przelicznika;
      2)  21 – 40 przelicznik 0,15D;
      3)  41 – 60 przelicznik 0,20D;
      4)  61 – 80 przelicznik 0,25D;
      5)  powyżej 80 przelicznik 0,3D.
4.  Składowa wynikająca z posiadania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia
    doktora w zakresie sztuki (UDr) z przelicznikiem wynoszącym 0,25.
5.  Składowa wynikająca z posiadania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora
    habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki (UDC) z przelicznikiem
    wynoszącym 0,3.
6.   Składowa wynikająca z uwzględnienia danej dyscypliny w prowadzeniu szkoły doktorskiej (SD)
    z przelicznikiem wynoszącym 0,1.
7.   Łączna suma przeznaczona na dodatki funkcyjne dla zastępców przewodniczących rad dyscyplin
    nie może przekroczyć 0,5 wartości dodatku dla przewodniczącego rady dyscypliny,
    z zastrzeżeniem ust. 8.
8.   Dodatek funkcyjny dla zastępcy przewodniczącego rady dyscypliny przyznaje się w przypadku,
    gdy składowa N obliczana wg metody opisanej w ust. 3 jest większa niż 60.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2019
Data publikacji:
30.09.2019 15:53
Data aktualizacji:
30.09.2019 15:54
Liczba wyświetleń:
1452
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz60.pdf878.9 KB