Nr 58/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
ZARZĄDZENIE Nr 58/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w ust. 1:
      a)  pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem,
      b)  dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
          „3) Uniwersytecki Teatr Muzyczny.”
  2)  dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
      „3a Uniwersyteckim Teatrem Muzycznym kieruje kierownik artystyczny powoływany i odwoływany
            przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Sztuki.”
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Sztuki
    oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2019
Data publikacji:
30.09.2019 15:18
Data aktualizacji:
30.09.2019 15:18
Liczba wyświetleń:
653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58.pdf272.86 KB