Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji...

Zarządzenie Nr 56/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WGIPB, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Koordynator Wydziałowy/Koordynator – osoba odpowiedzialna za realizację zadań
         przewidzianych w projekcie dla WGIPiB, wskazana przez Dziekana WGIPB;”
2)  § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „8. Wsparcie –  szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące kompetencje dydaktyczne
         Uczestników/czek, określone niniejszym Regulaminem i treścią Projektu;”
3)  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi minimum 50 osób w ramach minimum
         131 miejsc szkoleniowych.”
4)  § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. W zakresie kompetencji językowych, oferowane jest szkolenie z języka angielskiego
         technicznego na poziomie C1 skierowane do 5 osób (1 grupa 5-osobowa) w łącznym wymiarze
         180 godzin (2 semestry x 90 godzin), realizowane w semestrze zimowym i letnim 2018/2019.”
5)  w § 4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i  8 o brzmieniu:
    „ 5. UWM dopuszcza możliwość:
          1)  realizacji innych form wsparcia dla kadry dydaktycznej WGIPiB, niż określone w ust. 1-4,
              w przypadku gdy zapotrzebowanie na takie formy wsparcia zostanie zdiagnozowane
              w trakcie realizacji projektu, a UWM będzie dysponował środkami na sfinansowanie tych
              działań, pod warunkiem, że dodatkowe formy wsparcia przyczynią się do podniesienia
              kompetencji dydaktycznych Uczestników/ Uczestniczek projektu,
          2)  zmiany liczby uczestników i terminów realizacji poszczególnych form wsparcia określonych
              w ust. 1, z zastrzeżeniem §3 ust. 2,
          3)  zwiększenia liczby grup uczestniczących w formach wsparcia określonych w ust. 1-4
              w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów na poszczególne formy wsparcia
              i jednoczesnej dostępności środków na sfinansowanie w/w działań.
      6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5, UWM warunkuje zmiany uprzednim uzyskaniem
          zgody na ich wprowadzenie od Instytucji Pośredniczącej.
      7.  W przypadkach określonych w ust. 5 nowe formy wsparcia mogą być realizowane na
          podstawie decyzji, którą wydaje Kierownik projektu po uzyskaniu zgody Prorektora
          ds. Kształcenia i Studentów.
      8.  Realizacja form wsparcia, o których mowa w ust. 5-7, nie wymaga zmiany niniejszego
          Regulaminu.”
6)  § 5 ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
    „d) wskazanie przez uczestnika szkolenia, jak wykorzysta nabyte umiejętności dydaktyczne
         w kształceniu studentów;”
 
7)  § 6 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) w przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w § 4 ust. 5, terminy naboru i wyboru
         Uczestników będą ogłaszane na bieżąco przez Koordynatora Wydziałowego lub Biuro projektu
         na stronie internetowej projektu zpr.uwm.edu.pl.
8)  § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech pracowników WGIPB, przy czym Dziekan
         WGIPB wskazuje przewodniczącego Komisji.”
9)  § 10 ust. 2 lit. k otrzymuje brzmienie:
    „k) wykorzystania nabytych w Projekcie umiejętności, poprzez: wprowadzenie ich do Sylabusa
         realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie oraz ich faktycznego
         wykorzystania w realizacji prowadzonych zajęć przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu
         udziału we wsparciu.”
10)  Uchyla się wszystkie załączniki do Regulaminu i wprowadza nowe wzory: Formularza
      zgłoszeniowego, Umowy uczestnictwa w projekcie, Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
      Kwestionariusza osobowego i Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiące załączniki
      do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3. UMOWA UCZESTNICTWA

4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA

5. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

6. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.09.2019
Data publikacji:
12.09.2019 16:49
Data aktualizacji:
24.09.2019 16:10
Liczba wyświetleń:
977
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RegZarz56.docx86.17 KB
formularzzgłoszeniowy.doc384.5 KB
umowauczestnictwa.doc344.5 KB
deklaracjauczestnictwa.doc341.5 KB
kwestionariuszosobowy2.doc363 KB
oswiadczenieuczestnika.doc360.5 KB
Zał.2zgodadaneosobowe.doc325.5 KB