Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego

Strona została usunięta dnia: 9 wrzesień, 2019 - 13:58


Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego
zatrudnionego w ramach projektu
pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"
w latach 2019-2022,
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania projektu 12.000.000 złotych
 
PODSTAWOWE INFORMACJE:
Umowa na okres na czas określony od 1 października 2019 do 31 grudnia 2022 r., z możliwością przedłużenia.
Praca zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy i innych aktów normatywnych.
WYMAGANIA:
a)  Ukończone studia drugiego stopnia - magisterskie w obszarze nauk rolniczych.
b)  Znajomość technik oraz metod izolowania, oczyszczania i analizowania biomolekuł, w tym
    enzymów, peptydów i białek, ze szczególnym uwzględnieniem metod elektroforetycznych,
    chromatograficznych i spektrometrycznych,
c)   Znajomość metod i technik bioinformatycznych stosowanych w naukach o żywności i żywieniu,
d)   Znajomość zagadnień z zakresu biochemii żywieniowej i żywności, enzymologii, analityki żywności.
e)   Posiadanie dorobku publikacyjnego, w tym co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie notowanym
    w JCR
f)    Umiejętność redagowania tekstów w języku angielskim.
g)   Dobra organizacja czasu i miejsca pracy.
h)   Umiejętność pracy w zespole badawczym.
 
GŁOWNE ZADANIA PRACOWNIKA:
a)   Obsługa laboratoryjna i funkcjonalna pracowni badawczych (przygotowywanie odczynników,
    przygotowywanie próbek, izolowanie, oczyszczanie, analiza właściwości biomolekuł, obsługa
    aparatury laboratoryjnej, przeglądy i serwis aparatury laboratoryjnej).
b)   Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych, pomoc w analizie i opracowaniu wyników badań,
    pomoc w przygotowaniu publikacji i prezentacji naukowych itp.
c)   Inne bieżące zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium oraz Wydziału.
 
WYMAGANE  DOKUMENTY:
a)   Curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia).
b)   Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
c)   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia, certyfikaty,
    dyplomy lub osiągnięcia naukowe.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego”, w sekretariacie biura RID Wydziału Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn, w terminie
do dnia 18 września (środa) 2019 do godz. 9:00.
O terminie przyjęcia oraz rozpatrywania dokumentów decyduje data ich dostarczenia do Sekretariatu biura RID Wydziału Nauki o Żywności (bl. 43, pok. nr 139).
 
POZOSTAŁE INFORMACJE:
a)  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
    rozpatrywane.
b)   Złożone dokumenty nie będą zwracane.
c)   Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy
    kwalifikacyjnej oraz praktycznym potwierdzeniu posiadanych kwalifikacji.
d)   Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
    do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
    kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński,prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.09.2019
Data publikacji:
09.09.2019 13:57
Data aktualizacji:
09.09.2019 13:58
Liczba wyświetleń:
965
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument