Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Doradcę zawodowego

Strona została usunięta dnia: 28 sierpień, 2019 - 11:49

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni
Doradcę zawodowego
 
Umowa o pracę 
Zakres zadań i odpowiedzialności: 
 • Realizacja działań na rzecz rozwoju i dostosowania kompetencji studentów i absolwentów do wymogów rynku pracy, a w tym:
  poradnictwo edukacyjno-zawodowe - udzielanie porad indywidualnych w tym informacji
     niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie Uczelni,
     zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, podnoszenia kwalifikacji
     i przekwalifikowania,

  diagnoza potencjału i preferencji zawodowych w celu zaplanowania ścieżki edukacyjno-
     zawodowej,

  analiza braków kompetencyjnych w zakresie obszarów tzw. kompetencji miękkich
     u studentów i absolwentów, we współpracy z przedstawicielami pracodawców i jednostek
     dydaktycznych oraz studentów i absolwentów,

  wsparcie w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,
  organizacja i prowadzenie warsztatów grupowych mających na celu wyposażenie
     uczestników w wiedzę i kompetencje w zakresie aktywnego wychodzenia na rynek pracy,

  prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem
     konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy,

  prowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych (realizacja mini sesji Assessment Center),
  udzielanie informacji o ofertach praktyk i miejsc pracy oraz współpraca z wydziałami
     w zakresie promocji oferty zatrudniania studentów i absolwentów,
 • Analiza rynku pracy - identyfikacja trendów panujących na rynku pracy, a w tym:
  badanie potrzeb pracodawców w kontekście oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji
     studentów, absolwentów jako przyszłych kandydatów do pracy,

  badanie potrzeb studentów UWM, w tym opinii na temat realizowanych studiów,
     ewentualnych luk kompetencyjnych,

  badanie losów zawodowych absolwentów UWM, w tym opinii absolwentów na temat
     zrealizowanych studiów, ewentualnych luk kompetencyjnych.
 • Inicjowanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami na rynku lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym w zakresie: pozyskiwania miejsc realizacji staży i praktyk dla studentów i ofert pracy dla przyszłych absolwentów, a także badania opinii pracodawców o absolwentach.
 • Współtworzenie i aktualizacja bazy pracodawców i bazy informacji o kwalifikacjach absolwentów poszczególnych kierunków.
 • Współorganizacja różnego rodzaju wydarzeń/eventów promujących pracodawców na uczelni
  i spotkań studentów z pracodawcami w tym sesji rekrutacyjnych dla firm.
 • Współorganizacja spotkań w siedzibach pracodawców w celu promocji studentów zainteresowanych różnymi formami aktywności zawodowej (praktyki, staże, zatrudnienie).
 • Popularyzacja działań prowadzonych przez komórkę organizacyjną na rynku lokalnym i ogólnokrajowym.
 • Promocja oferty kształcenia wśród kandydatów na studia.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie raportów, prezentacji, analiz i zestawień
  w zakresie objętym działaniem komórki organizacyjnej.

 

Oczekiwania wobec kandydatów: 
 • Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie magisterskie w zakresie: doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego
 • Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami).
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy.
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy (w obszarze doradztwa zawodowego).
 • Wiedza z zakresu rynku pracy i szeroko rozumianego obszaru HR.
 • Umiejętność prowadzenia warsztatów.
 • Praktyczna znajomość narzędzi i metod diagnostycznych w zakresie kompetencji miękkich.
 • Biegła obsługa pakietu Office.
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne w szczególności w zakresie:
  skutecznej komunikacji
  pracy zespołowej
  umiejętności negocjacji
  rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętności organizacyjne.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa w działaniu, chęć do nauki i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.
 • Sumienność, skrupulatność w realizacji powierzonych zadań.
 • Wysoki poziom odpowiedzialności.
 • Umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego umożlwiająca swobodną komunikację (znajomość innych języków obcych będzie atutem).
Wymagania dodatkowe:
 • Ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem.
 • Ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony do 31.08.2020 r.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, etc.).
 • Kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze).
 • Benefity pracownicze.
 • Atrakcje kulturalne i sportowe.
Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania wybierając dogodny dla siebie sposób:
 
1.    CV i List motywacyjny zawierające klauzulę:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 prosimy o przesłanie na adres kariera@uwm.edu.pl
W tytule wiadomości wpisując: Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego Kandydata. 
 
Wybrani Kandydaci proszeni będą o dostarczenie pozostałych niezbędnych dokumentów w postaci:
  1)   Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
  2)   Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
      potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  3)   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
      dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
      Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
      danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
2.    Osobiste dostarczenie dokumentów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)   CV i list motywacyjny,
  2)   dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
  3)   świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
  4)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
      publicznych,
  5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
       potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
       Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
       danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego Kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na Doradcę zawodowego”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.

 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2019
Data publikacji:
27.08.2019 12:45
Data aktualizacji:
28.08.2019 11:49
Liczba wyświetleń:
1435
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument