DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii

Strona została usunięta dnia: 27 sierpień, 2019 - 11:32

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii
 
projekt pt. „Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby” – NCN OPUS 13, numer umowy UMO-2017/25/B/NZ4/00435
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski
Nazwa stanowiska: adiunkt (post-doc ) – w grupie pracowników badawczych
 
Wymagania:
  • stopień naukowy doktora* nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
  • znajomość technik laboratoryjnych, mikroskopowych, statystycznych,
  • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu biologii lub medycyny zbieżny
    z potrzebami projektu,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole.
 
*stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
Okres ten może być przedłużony o urlop macierzyński/ojcowski/rodzicielski lub wychowawczy (dla kobiet dodatkowo po 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko;
kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej), okres pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej
 
Opis zadań:
określenie wpływu usunięcia genu RAGE na jakość (stan zdrowia, sprawność ruchową) i długość życia transgenicznych myszy SOD1 G93A z dziedzicznym ALS,
określenie ekspresji RAGE i jego najważniejszych ligandów takich jak: CML, HMGB1, S100B oraz markerów stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego oraz apoptozy w osoczu oraz rdzeniu kręgowym badanych zwierząt oraz określenie zależności między poziomem tkankowej immunoekspresji badanych substancji
i stężeniem tych substancji w osoczu badanych zwierząt, a stopniem nasilenia choroby.
ilościowa i jakościowa analiza stopnia nasilenia glejozy, neurodegeneracji oraz neurozapalenia w rdzeniu kręgowym.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ4
Termin składania ofert: 16 wrzesień 2019 r.
 
Forma składania ofert:
Pełen wykaz dokumentacji konkursowej należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30.
 
Dodatkowo CV, list motywacyjny oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych
i organizacyjnych
prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl

Warunki zatrudnienia: 
Umowa o pracę na 16 miesięcy.
Wynagrodzenie: 6750 zł brutto/brutto miesięcznie (z narzutami pracodawcy w tym 13-tka) finansowane
z projektu NCN.
Warunkiem zatrudnienia jest nie pobieranie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy oraz nie pobieranie innego wynagrodzenia ze środków NCN w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku adiunkta (post-doc).
 
Planowane rozpoczęcie pracy - październik 2019
  
Dodatkowe informacje:
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
·         podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
·         życiorys i list motywacyjny,
·         kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM - http://bip.uwm.edu.pl/node/969),
·         dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
·         dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
·         informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych,
·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
    
(http://bip.uwm.edu.pl/node/969),
·         oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
     Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązująca w UWM – „Zgoda na przetwarzanie
      danych osobowych rekrutacja – konkurs”
(http://bip.uwm.edu.pl/node/969)
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną.
 
Termin rozmów: 17.09.2019 r.
 
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr hab. Joanna Wojtkiewicz,
e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.08.2019
Data publikacji:
27.08.2019 11:24
Data aktualizacji:
27.08.2019 11:32
Liczba wyświetleń:
572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument