Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Strona została usunięta dnia: 27 sierpień, 2019 - 09:02

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 
Warunki przystąpienia do konkursu:
-  stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed
  rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem
  macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem
  rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach
  Kodeksu Pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku
  z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej;
  w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone
  bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw
  w karierze naukowej);
- praca doktorska opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji;
- dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
- doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków
  Narodowego Centrum Nauki (NCN);
- krajowe lub zagraniczne staże naukowe dotyczące metod biologii molekularnej oraz hodowli komórek
  i tkanek in vitro;
- aktywny udział w konferencjach naukowych;
- biegła znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i w piśmie.
 
Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:
- umiejętność stosowania metod biologii molekularnej (techniki PCR, Western Blot,
  immunofluorescencja), hodowli komórek i tkanek in vitro;
- znajomość nowoczesnych metod analizy transkryptomu oraz poziomu metylacji DNA;
- znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach fizjologicznych.
 
Oczekiwane predyspozycje:
- zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów
  metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
- gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach
  i kursach szkoleniowych;
- umiejętność pracy w zespole.
 
Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
- okres zatrudnienia 16 miesięcy;
- wynagrodzenie 7000 PLN miesięcznie (brutto/brutto);
- praca w ramach projektu badawczego NCN-OPUS 13, pt.: „Konsekwencje oddziaływania pola
  elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym”;
- brak zatrudnienia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej
  z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
oraz niepobieranie
  innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach
  NCN w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc.
 
Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie,
ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie);
- Curriculum vitae;
- odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
- kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
- wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
  naukowego (post-doc);
- oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (obowiązujące w UWM).
 
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Termin składania podań upływa z dniem: 13.09.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 17.09.2019 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.08.2019
Data publikacji:
27.08.2019 09:01
Data aktualizacji:
27.08.2019 09:02
Liczba wyświetleń:
720
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument