Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Kierownika projektu

Strona została usunięta dnia: 28 sierpień, 2019 - 11:49

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni
Kierownika projektu
 
Umowa o pracę
Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:
  1)   Bieżące zarządzanie projektem.
  2)   Odpowiedzialność za pracę i funkcjonowanie Biura Projektu.
  3)   Podział zadań w zakresie zarządzania projektem.
  4)   Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi do obsługi projektu oraz współpraca z Koordynatorami
      Wydziałowymi.
  5)   Nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych
      osobowych w projekcie.
  6)   Kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji projektu.
  7)   Zwoływanie i prowadzenie spotkań zespołu zarządzającego projektem.
  8)   Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych dotyczących
      projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek
      z projektem.
  9)  Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami projektu, przepisami
      właściwych wytycznych i ustaw.
10)   Opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji projektu wynikających
      z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji
      Pośredniczącej.
11)  Racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi i mieniem zgodnie z procedurami
      kontroli finansowej, prawa krajowego i Unii europejskiej, szczególnie w zakresie kwalifikowalności
      wydatków.
12)   Informowanie Komitetu Sterującego o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu,
      a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
13)  Nadzór nad realizacją i monitorowaniem postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem
      rzeczowo-finansowym.
14)  Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu.
15)  Nadzór nad rekrutacją uczestników projektu.
16)  Składanie do IP Wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności.
17)  Udział w posiedzeniach komisji przetargowej.
18)  Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego, przygotowywanie raportów z realizacji projektu.
19)  Analiza ryzyk realizacji projektu.
 
Oczekiwania wobec Kandydata:
  1) Wyższe wykształcenie.
  2) Minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym oraz nadzorowaniu
     i rozliczaniu projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.
  3) Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych z środków Unii
     Europejskiej, przygotowaniu planu oraz w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania
     realizacji projektu.
  4) Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
  5) Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
  6) Umiejętności analityczne i zarządzania danymi.
  7) Umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
  8) Umiejętność prezentacji wniosków z analiz.
  9) Wysoka kultura osobista i kreatywność.
10)  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
     wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
     źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
     miesięcznie.
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego na adres e – mail: malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: „Konkurs na stanowisko Kierownika projektu”) lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko kierownika projektu”,   w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00.
 
Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.08.2019
Data publikacji:
27.08.2019 08:39
Data aktualizacji:
28.08.2019 11:49
Liczba wyświetleń:
1280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument