Nr 1/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 1/2019
Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2019 roku
 
w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego w Olsztynie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.    Ustala się opłatę w wysokości 450,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)
     
za 1 miejsce w pokoju mieszkalnym Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego UWM w Olsztynie.  
2.    W przypadku korzystania z pokoju mieszkalnego (2 miejsca) w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym
     przez pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłatę obniża się o 50%.
 
§ 2
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit.  b i art. 43 ust. 1 pkt. 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), do stawki podstawowej,
o której mowa w § 1, nie dolicza się podatku VAT.
  § 3
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
2.  Traci moc Decyzja Nr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju
    do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
 
KANCLERZ
 
dr inż. Aleksander Socha
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2019
Data publikacji:
14.08.2019 10:36
Data aktualizacji:
14.08.2019 10:40
Liczba wyświetleń:
267
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument