DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji

Strona została usunięta dnia: 19 listopad, 2019 - 14:32

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta naukowego
w Instytucie Geodezji
w wymiarze 2/3 etatu
 
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
-      tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii,
-      zainteresowania badawcze z zakresu monitorowania stanu ziemskiej jonosfery z wykorzystaniem
    obserwacji GNSS,
-      doświadczenie w analizach dokładności globalnych map jonosfery,
-      doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
-      znajomość metod zarządzania projektami: Prince2 oraz AgilePM,
-      doświadczenie z zakresu prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych,
-      biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego
    (dotyczy obcokrajowców)
,
-      prawo jazdy kategorii B.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
2. Życiorys zawodowy,
3. Kwestionariusz osobowy, (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl
   /?q=postepowanie_konkursowe
),
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia,
5. Pisemna opinia opiekuna pracy magisterskiej lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca
    pracy
6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
    i organizacyjnej,
7. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych,
    dydaktycznych i organizacyjny (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl
     /?q=postepowanie_konkursowe
),
8. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów
    będących pracownikami Uniwersytetu,
9. Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania
    ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
10. Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (do pobrania ze strony:
http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
11. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
12. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
     o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w sprawie
zaliczania do dyscypliny
     naukowej
(do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
     akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
     (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    
(do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 
Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego wraz ze zmianami wniesionymi Uchwałami nr 108 z dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz nr 205 z dnia 17 października 2017 roku.
 
  1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 7 do 21 sierpnia 2019 roku.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
  3. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 6 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  4. Okres zatrudnieni na stanowisku asystenta naukowego przewidziany jest na dwa lata.
  5. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego (2/3 etatu) zawiera się w przedziale: 2115-2500 zł brutto.
  6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
 
Dziekan
 
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wytworzył:
dr hab. Paweł Wielgosz, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.08.2019
Data publikacji:
08.08.2019 09:06
Data aktualizacji:
19.11.2019 14:32
Liczba wyświetleń:
1083
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta naukowego.pdf182.41 KB