Nr 48/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich

 
Zarządzenie Nr 48/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2019 roku
 
w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku (ze zm.), zarządza się,  co następuje:
 
§ 1
1.  Ustala się liczebność grup studenckich dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć dydaktycznych:
     1)  grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów,
     2)  grupy wykładowe z danego zakresu kształcenia – cały zakres kształcenia,
     3)  grupy zajęć na studiach doktoranckichi w szkole doktorskiej z:
         a)  przedmiotów w zakresie: treści kształcenia ogólnego,treści rozwijających umiejętności
             dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, treści
             rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące do pracy o charakterze badawczym
             lub badawczo-rozwojowym, specjalistyczne warsztaty językowe, szkolenie z zakresu
             bezpieczeństwa i higieny pracy - grupy łączone obejmujące uczestników studiów
             doktoranckich kilku dyscyplin naukowych lub uczestników szkoły doktorskiej,
         b)  seminarium doktoranckiego oraz zajęć z zakresu dziedziny nauki/dyscypliny naukowej
             - liczba uczestników studiów doktoranckich w ramach danej dyscypliny naukowej,
 
          c)  seminarium dziedzinowego oraz zajęć z zakresu dziedziny nauki - liczba uczestników szkoły
             doktorskiej w ramach danej dziedziny,
         d)  szkolenie z zakresu ochrony zwierząt w doświadczalnictwie naukowym i dydaktyce-grupa
             łączona obejmująca uczestników szkoły doktorskiej w dyscyplinach naukowych, w ramach
             których prowadzona jest dydaktyka oraz badania z wykorzystaniem zwierząt,
     4)  grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:
         a)  matematycznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych oraz kierunkach
             z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu - co najmniej 24 osoby, z zastrzeżeniem lit. e,
         b)  humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych - co najmniej 30 osób,
         c)  filologia (zakresy neofilologiczne) – nie mniej niż16 osób,
         d)  na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja
             artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - nie mniej niż10 osób,
         e)  na kierunkach, na których obowiązuje standard kształcenia, tj. lekarskim, pielęgniarstwo,
             położnictwo, weterynaria, ratownictwo medyczne – wg odrębnych uregulowań prawnych,
     5)  grupy zajęć konwersatoryjnych –nie mniej niż 30 osób,
     6)  grupy zajęć seminaryjnych i dyplomowych – od 12 do 24 osób,
     7)  grupy zajęć z wychowania fizycznego (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na pływalni)
         – nie mniej niż 24 osoby,
 
     8)  grupy zajęć z wychowania fizycznego prowadzone na pływalni – wg odrębnych uregulowań
         prawnych,
     9)  grupy zajęć w sekcjach sportowych – nie mniej niż15 osób.
2.     Liczebność grupy lektoratu wynosi:
      1)  w roku akademickim 2019/2020 – nie mniej niż 24 osoby,
      2)  od roku akademickiego 2020/2021 –nie mniej niż 16 osób.
 
§ 2
1.  Na kierunkach eksperymentalnych, określonych załącznikiem do zarządzenia, dopuszcza się
    możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych o charakterze ściśle laboratoryjnym i projektowym
    w grupach mniejszych od określonych w § 1 ust. 1, pkt 4 lit. a. Wymiar godzinowy zajęć
    realizowanych w mniejszych grupach nie powinien przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych
    w planie studiów, z wyłączeniem wykładów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na których realizacja ćwiczeń laboratoryjnych lub
    projektowych powinna odbywać się w grupach o liczebności od 12 do 16 osób, określając liczbę
    godzin dydaktycznych oraz skutki finansowe z tytułu wzrostu liczby godzin ponadwymiarowych.
3.   Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych zatwierdza prorektor właściwy
    do spraw kształcenia, na wniosek dziekana.
4.   Przy określaniu wymiaru godzin zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w grupach
    mniejszych od określonych w § 1ust. 1, pkt 4 lit. a, w pierwszej kolejności należy uwzględnić
    zajęcia dydaktyczne, prowadzone w warunkach wymagających zachowania szczególnych norm
    bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o unikalną lub szczególnie kosztowną aparaturę naukową,
    prowadzenie zajęć wymagających szczególnego nadzoru i kontroli ze strony nauczyciela
    akademickiego.
 
§ 3
1.  Dziekan zobowiązany jest do:
     1)  przedstawienia do akceptacji prorektora właściwego  do spraw kształcenia, liczby i liczebności
         wszystkich grup studenckich wg kierunków studiów i poziomów kształcenia oraz form studiów,
         począwszy od drugiego roku studiów oraz przewidywanej liczby i liczebności wszystkich grup
         studenckich wg kierunków studiów, poziomów kształcenia oraz form studiów na pierwszym roku,
         nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru,
     2) monitorowania w trakcie roku akademickiego liczby studentów każdego roku danego kierunku
         studiów oraz zakresu kształcenia, a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie,
         dokonywania korekty liczby grup.
2.  W jednostce ogólnouczelnianej podziału na grupy studenckie dokonuje kierownik jednostki,
    a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego,
    zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.
 
§ 4
1.  Przepisy zarządzenia obowiązują począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.07.2019
Data publikacji:
06.07.2019 12:57
Data aktualizacji:
08.07.2019 07:39
Liczba wyświetleń:
897
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz48.docx19.96 KB
Zarz48.pdf2.08 MB