Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii

 
Zarządzenie Nr 49/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2019 roku
 
w sprawie  przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Przyporządkowuje się prowadzone na Uniwersytecie kierunki, poziomy i profile kształcenia do wydziałów
i filii, które nimi administrują:
 
1)  do Wydziału Bioinżynierii Zwierząt:
     a)  kierunek bioinżynieria produkcji żywności prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
          – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     b)  kierunek rybactwo prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
            -  drugiego stopnia 3- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     c)  kierunek zootechnika prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
            -  drugiego stopnia 3- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     d) kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym,
            -  drugiego stopnia 4- semestralnych o profilu praktycznym,
2)  do Wydziału Biologii i Biotechnologii:
     a)  kierunek biologia prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
            -  drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     b)  kierunek biotechnologia prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
            -  drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     c)  kierunek mikrobiologia prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
            -  drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
3)  do Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
     a)  kierunek budownictwo prowadzony na poziomie studiów:
             - pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     b)  kierunek geodezja i kartografia prowadzony na poziomie studiów:
             - pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     c)   kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na poziomie:
             - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     d)  kierunek inżynieria informacji prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
          7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
4)  do Wydziału Humanistycznego:
     a)   kierunek analiza i kreowanie trendów prowadzony na poziomie studiów:
             - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     b)   kierunek animacja pamięci społecznej prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
          4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     c)    kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
          4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     d)   kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony na poziomie studiów:
             - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
     e)   kierunek filologia prowadzony na poziomie studiów:
             - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      f)  kierunek filologia polska prowadzony na poziomie studiów:
             - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      g) kierunek filozofia prowadzony na poziomie studiów:
             -  pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             -  drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      h) kierunek historia prowadzony na poziomie studiów:
             -  pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             -  drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       i) kierunek interdyscyplinarne studia strategiczne prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
          4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       j) kierunek komunikacja międzykulturowa w Europie prowadzony na poziomie studiów drugiego
          stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       k) kierunek lingwistyka w biznesie prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia –
           licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        l) kierunek logopedia prowadzony na poziomie studiów:
               - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      m) kierunek stosunki międzynarodowe prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia –
           licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      n)  kierunek wojskoznawstwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
           6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
5)  do Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
      a)  kierunek architektura krajobrazu prowadzony na poziomie studiów:
              -   pierwszego stopnia– inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
              -   drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      b)  kierunek chemia prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
          6-semestralnych o profilu praktycznym,
      c)  kierunek gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi prowadzony na poziomie
          studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      d) kierunek leśnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
          7-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
      e)  kierunek ochrona środowiska prowadzony na poziomie studiów:
              -  pierwszego stopnia– inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
              -  drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      f)   kierunek odnawialne źródła energii prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
          3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      g)  kierunek ogrodnictwo prowadzony na poziomie studiów:
              - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
 
     h)  kierunek rolnictwo prowadzony na poziomie studiów:
              - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
              - drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
6)  do Wydziału Lekarskiego:
      a)  kierunek lekarski prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 12 - semestralnych
          o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
7) do Wydziału Matematyki i Informatyki:
      a)  kierunek informatyka prowadzony na poziomie studiów:
              -  pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
              -  drugiego stopnia 3 - semestralnych i 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      b)  kierunek matematyka prowadzony na poziomie studiów:
              -  pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
              -  drugiego stopnia 4 -semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
8)  do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej:
     a)   kierunek weterynaria prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich
          11 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

9)  do Wydziału Nauk Ekonomicznych:
     a)   kierunek ekonomia prowadzony na poziomie studiów:
              -  pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
              -  drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
      b) kierunek zarządzanie prowadzony na poziomie studiów:
             -   pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             -   drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
      c)  kierunek zarządzenie i inżynieria produkcji prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
          – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,

10) do Wydziału Nauk Społecznych:
       a)  kierunek bezpieczeństwo narodowe prowadzony na poziomie studiów:
               - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       b)  kierunek pedagogika prowadzony na poziomie studiów:
               - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       c)   kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów
           jednolitych magisterskich 10 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       d) kierunek pedagogika specjalna prowadzony na poziomie studiów:
               - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - jednolitych magisterskich 10 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       e)  kierunek pedagogika wczesnej edukacji prowadzony na poziomie studiów:
               - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        f)  kierunek politologia prowadzony na poziomie studiów:
               - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
               - drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        g) kierunek praca socjalna prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich  
            6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        h)  kierunek socjologia prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
            6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
11)  do Wydziału Nauk o Środowisku:
        a) kierunek gospodarowanie zasobami wodnymi prowadzony na poziomie studiów pierwszego
            stopnia– inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        b) kierunek inżynieria środowiska prowadzony na poziomie studiów:
                -  pierwszego stopnia– inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                -  drugiego stopnia 3-semestralnych i 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        c)  kierunek turystyka i rekreacja prowadzony na poziomie studiów:
                -  pierwszego stopnia– licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                -  drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
12)  do Wydziału Nauk Technicznych:
        a) kierunek energetyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
            7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        b) kierunek inżynieria bezpieczeństwa prowadzony na poziomie studiów poziomie studiów
            pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        c)  kierunek inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych prowadzony na poziomie studiów
            pierwszego stopnia – inżynierskich 7- semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        d) kierunek inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej prowadzony na poziomie studiów
            drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        e) kierunek mechanika i budowa maszyn prowadzony na poziomie studiów:
                - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
                - drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
         f) kierunek mechatronika prowadzony na poziomie studiów:
                - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                - drugiego stopnia 3 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        g) kierunek technika rolnicza i leśna prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
            –  inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
13)  do Wydziału Nauk o Zdrowiu:
        a) kierunek dietetyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
            6 - semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
        b) kierunek pielęgniarstwo prowadzony na poziomie studiów:
                -  pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu praktycznym,
                -  drugiego stopnia 4 - semestralnych o profilu praktycznym,
        c)  kierunek położnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich 
            6 - semestralnych o profilu praktycznym,
        d) kierunek ratownictwo medyczne prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
            – licencjackich 6 - semestralnych o profilu praktycznym,
14)  do Wydziału Nauki o Żywności:
        a) kierunek gastronomia-sztuka kulinarna prowadzony na poziomie studiów:
                - pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                - drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        b) kierunek inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony na poziomie studiów pierwszego
            stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        c)  kierunek inżynieria przetwórstwa żywności prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
            – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
       d)   kierunek technologia żywności i żywienie człowieka prowadzony na poziomie studiów:
                - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
                - drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
       e)   kierunek towaroznawstwo prowadzony na poziomie studiów:
                - pierwszego stopnia – inżynierskich 7 - semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
                - drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
15) do Wydziału Prawa i Administracji:
       a) kierunek administracja prowadzony na poziomie studiów:
                - pierwszego stopnia – licencjackich 6 - semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                -  drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        b) kierunek administracja i cyfryzacja prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
            – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym,
        c)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony na poziomie studiów:
               -   pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
               -    drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
        d) kierunek prawo prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 10-semestralnych
            o profilu ogólnoakademickim,
16) do Wydziału Sztuki:
        a) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony na poziomie studiów:
                -   pierwszego stopnia– licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                -   drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        b) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzony na poziomie
            studiów:
                -  pierwszego stopnia– licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                -  drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
17)  do Wydziału Teologii:
        a) kierunek nauki o rodzinie prowadzony na poziomie studiów:
                -   pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
                -   drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
        b) kierunek prawo kanoniczne prowadzony na poziomie studiów jednolitych studiów magisterskich 
            10-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
        c)  kierunek teologia prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 10-semestralnych
            i 12-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
18) do Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku:
      a)  kierunek administracja prowadzony na poziomie studiów:
              -      pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,
              -      drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym,
      b)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
          6-semestralnych o profilu praktycznym,
      c)  kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów jednolitych
          magisterskich 10-semestralnych o profilu praktycznym.
 
§ 2
1.  Przepisy zarządzenia obowiązują od roku akademickiego 2019/2020 roku.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.07.2019
Data publikacji:
05.07.2019 15:19
Data aktualizacji:
08.07.2019 07:40
Liczba wyświetleń:
1047
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz49.pdf4.73 MB