Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 (ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”
2.  Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Nauk Społecznych.
3.  Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie
    programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
§ 2
1.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
    posiadających przygotowanie pedagogiczne.
2.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące
    dwieście złotych 00/100).
4.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe i personalne”, funkcjonują na zasadach określonych
w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 09:51
Data aktualizacji:
03.07.2019 09:58
Liczba wyświetleń:
529
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz45.pdf348.37 KB