Nr 50/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 50/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów i Kanclerza
(ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
   1)  w § 5 ust. 2:
        a) w pkt 3 lit. k kropkę zastępuje się przecinkiem;
        b) w pkt 3 dodaje się lit. l w brzmieniu:
            „l) funkcjonowaniem Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum
            Symulacji Medycznej.”
   2)    w § 6 ust. 3:
        a) w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem,
        b) dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
            „17) Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych”,
   3)    w § 7 ust. 2 pkt 4 dodaje się lit. e w brzmieniu:
        „e) funkcjonowanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,”
   4)     skreśla się § 8.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 08:53
Data aktualizacji:
03.07.2019 08:53
Liczba wyświetleń:
693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec50.pdf321.47 KB