Nr 47/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife”

 
Decyzja Nr 47/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
 
w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się na Kierownika Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife”, nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 Panią prof. dr hab. Katarzynę Glińską-Lewczuk.
 
§ 2
Kierownik projektu odpowiada za planowanie, podział zadań i nadzór nad merytoryczną oraz terminową realizacją projektu do momentu zamknięcia projektu, w tym w szczególności za:
   1)  zgodną z harmonogramem oraz budżetem realizację projektu, a w przypadku koniecznych zmian
       w harmonogramie - za ich uzgadnianie z instytucją wdrażającą,
   2)  właściwe i zgodne z umową oraz z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przyznanych
       środków,
   3)  realizowanie wydatków zgodnie z procedurami zamówień publicznych,
   4)  prawidłowe rozliczanie projektu do momentu zamknięcia i rozliczenia projektu z instytucją
       wdrażającą,
   5)  pracę i funkcjonowanie biura projektu,
   6)  identyfikowanie zagrożeń w realizacji projektu,
   7)  inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
   8)  zapewnienie terminowego rozliczania wydatków,
   9)  inicjowanie i nadzór działań informacyjnych i promujących projekt.
 
§ 3
W zakresie swych obowiązków Kierownik Projektu podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu Sterującego. Szczegółowy wykaz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Projektu zostanie określony w ramach aktu mianowania oraz stosunku pracy.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 08:14
Data aktualizacji:
03.07.2019 08:14
Liczba wyświetleń:
532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec47.pdf755.26 KB