Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.)

 
Decyzja Nr 43/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.)
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.):
     1)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) Przewodnicząca – prof. dr hab. Iwona BOGACKA,”
     2)   pkt 7 otrzymuje brzmienie:
          „7) dr hab. Sylwia LEW,”
     3)   w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem,
     4)   dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
          „12) dr Ewa FIEDOROWICZ,”
     5)   dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
          „13) dr Olga JABŁOŃSKA.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2016-2020 przedstawia się
    następująco:
     1)   Przewodnicząca – prof. dr hab. Iwona BOGACKA,
    Członkowie:
     2)   prof. dr hab.  Maria DYNOWSKA,
     3)   prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI,
     4)   dr hab. Dorota JUCHNO,
     5)   prof. dr hab. Lesław LAHUTA,
     6)   dr Grzegorz PANASIEWICZ,
     7)   dr hab. Sylwia LEW,
     8)   dr Paweł LORO – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
     9)   mgr inż. Dorota FILIPIAK – przedstawiciel ZNP,
   10)   przedstawiciel doktorantów,
   11)   przedstawiciel studentów,
   12)   dr Ewa FIEDOROWICZ,
   13)   dr Olga JABŁOŃSKA.
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.06.2019
Data publikacji:
07.06.2019 14:41
Data aktualizacji:
03.07.2019 07:47
Liczba wyświetleń:
666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec43.pdf622.21 KB