Nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników ....

 
Decyzja Nr 41/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 maja 2019 roku
 
 
w sprawie wynagradzania członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe
w roku akademickim 2019/2020
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dalej „Uniwersytetu”
    świadczącym pracę w ramach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów
    Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych, Punktu Obsługi Kandydata oraz pracownikom
    odpowiedzialnym za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
    Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach
    związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020,
    przysługuje wynagrodzenie określone według zasad określonych w niniejszej decyzji.
2.   Warunkiem uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w decyzji jest wykonywanie prac, które
    nie wynikają z zakresu obowiązków pracownika lub są wykonywane poza obowiązującym
    pracownika wymiarem czasu pracy.
3.   Wykonanie prac poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy powinno być
    udokumentowane w formie pisemnej (protokołami, harmonogramami dyżurów) lub w inny
    sposób zapewniający transparentną identyfikację wykonanych zadań.
4.   Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace, o których mowa w §2-§4 wypłacona
    będzie w formie dodatku do wynagrodzenia po zakończeniu rekrutacji.
5.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Wydziałowej
    Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
    do wynagrodzenia, wypłacanego:
      1) w rekrutacji letniej - jednorazowo w miesiącu październiku 2019 roku,
      2) w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu marcu 2020 roku.
6.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach
    Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie
    w formie dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego:
      1)  w rekrutacji letniej - w częściach po ¼ wysokości w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień,
          wrzesień 2019 roku,
      2)  w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu kwietniu 2020 roku.
 
§ 2
1.   Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru
    na studia wyższe (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
    przysługuje wynagrodzenie:
      1)   przy liczbie kandydatów do 100 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 800,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 700,00 zł
           c)  członek Komisji - 200,00 zł
      2)   przy liczbie kandydatów od 101 do 400 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 900,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 800,00 zł
           c)  członek Komisji - 300,00 zł
      3)   przy liczbie kandydatów od 401 do 700 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 1000,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 900,00 zł
           c)  członek Komisji - 400,00 zł
      4)   przy liczbie kandydatów od 701 do 1000 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 1200,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 1100,00 zł
           c)  członek Komisji - 600,00 zł
      5)   przy liczbie kandydatów od 1001 do 1500 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 1400,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 1300,00 zł
           c)  członek Komisji - 700,00 zł
      6)   przy liczbie kandydatów od 1501 do 2000 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 1600,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 1500,00 zł
           c)  członek Komisji - 800,00 zł
      7)   przy liczbie kandydatów ponad 2000 osób:
           a)  przewodniczący Komisji - 1700,00 zł
           b)  sekretarz Komisji - 1600,00 zł
           c)  członek Komisji - 900,00 zł
 
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej na studia wyższe.
 
§ 3
1. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego przysługuje
    wynagrodzenie w kwocie:
     1) 1800,00 zł – w rekrutacji letniej,
     2)   600,00 zł – w rekrutacji śródrocznej.
2. Liczbę osób do pracy w Wydziałowym Zespole Rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach
    ustala prorektor właściwy ds. rekrutacji z zastrzeżeniem, że Sekretarz Wydziałowej Komisji
    Rekrutacyjnej koordynuje pracami Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego i wchodzi w jego skład. 
 
§ 4
1.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu, za każdego kandydata ubiegającego
    się o przyjęcie na studia wyższe, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie
    w wysokości po 20,00 zł.
2.  Za przeprowadzenie egzaminu predyspozycji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia,
    członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
      1)  przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów – po 1100,00 zł
      2)  przy liczbie - od 26 do 50 przeprowadzonych egzaminów – po 1200,00 zł
      3)  przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów – po 1300,00 zł
 
§ 5
1.  Osobom świadczącym pracę w ramach Punktu Obsługi Kandydata przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie 800 zł miesięcznie, wypłacane w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
    październik 2019 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   Nauczycielom akademickim, należność, o której mowa w ust. 1, wypłacona będzie w formie
   
dodatku do wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie jest wypłacane z dołu.
3.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, należność, o której mowa w ust. 1,
    wypłacona będzie w formie
dodatku do wynagrodzenia.
 
§ 6
1. Pracownikom jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. rekrutacji na studia wyższe oraz
    jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. informatycznej obsługi studiów, świadczącym
    pracę związaną z merytorycznym i technicznym przygotowaniem i zapewnieniem prawidłowego
    funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie 800 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku do wynagrodzenia
    w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2019 roku, a w rekrutacji
    śródrocznej w miesiącach: grudzień 2019 roku oraz styczeń, luty, marzec 2020 roku.
2. Osobom świadczącym pracę związaną z obsługą informatyczną i serwisową procesu rekrutacji
    przysługuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku do
    wynagrodzenia w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2019 roku.
 
§ 7
1.  Wszystkie wartości wymienione w niniejszej decyzji są kwotami brutto.
2.  Wynagrodzenia członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów
    Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych, pracowników Punktu Obsługi Kandydata oraz
    pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
    systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej za udział
    w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe pokrywane są
    z przychodów Uczelni określonych w § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.)
3.   Dokumenty, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie za udział w pracach
    Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji
    Egzaminacyjnych, związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe, podlegają
    sprawdzeniu pod względem formalnym w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu właściwej
    ds. rekrutacji na studia wyższe.
 
§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2019
Data publikacji:
07.06.2019 12:37
Data aktualizacji:
12.06.2019 09:55
Liczba wyświetleń:
1101
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dec41.pdf2.17 MB