Nr 40/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 40/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 maja 2019 roku
 
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie tworzy się Szkołę Doktorską Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Szkołą Doktorską, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych:
   1)  nauki humanistyczne w dyscyplinach: historia, językoznawstwo,
   2)  nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska,
       górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa i transport,
   3)  nauki medyczne i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne,
   4)  nauki rolnicze w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia,
       weterynaria, zootechnika i rybactwo,
   5)  nauki społeczne w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika,
   6)  nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie: nauki biologiczne,
   7)  nauki teologiczne w dyscyplinie: nauki teologiczne.

§ 2
1.  Kształcenie doktorantów rozpoczyna się 1 października 2019 roku.
2.  Kształcenie doktorantów jest realizowane według programu kształcenia i regulaminu Szkoły
    Doktorskiej, określonych uchwałami Senatu.
 
§ 
1.  W celu organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej, Rektor powołuje pełnomocnika, który będzie
    pełnił funkcję do dnia 30 września 2019 roku.
2.  Szkołą Doktorską kieruje dyrektor, zwany dalej „dyrektorem”, powoływany przez Rektora.
3.  Pierwsza kadencja dyrektora trwa od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
4.  W Szkole Doktorskiej działa rada naukowa Szkoły Doktorskiej, zwana dalej „radą”.
5.  Kompetencje dyrektora i rady określa Statut.
6.  Obsługę administracyjną Szkoły Doktorskiej prowadzi Biuro Szkoły Doktorskiej.
7.  Nadzór nad Szkołą Doktorską powierza się prorektorowi właściwemu ds. nauki.
 
§ 4
Zasady finansowania Szkoły Doktorskiej określa Rektor.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
07.06.2019 10:00
Data aktualizacji:
12.06.2019 09:52
Liczba wyświetleń:
1285
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz40.pdfhttp://bip.uwm.edu.pl/node/6615/edit616.44 KB
Zarz40.pdf616.44 KB