DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII UWM w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Strona została usunięta dnia: 12 lipiec, 2019 - 12:41

 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 
Warunki przystąpienia do konkursu:
 • stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,  uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych
  w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
  w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);
 • praca doktorska opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji;
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
 • doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN);
 • krajowe lub zagraniczne staże naukowe dotyczące metod biologii molekularnej oraz proteomiki;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • biegła znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i w piśmie.
 
Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:
 • umiejętność stosowania metod biologii molekularnej (techniki PCR, Western blot, immunohistochemia), hodowli komórek i tkanek in vitro oraz metody ELISA;
 • znajomość nowoczesnych metod analizy transkryptomicznej i proteomicznej (NGS, MS);
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach fizjologicznych.
 
Oczekiwane predyspozycje:
 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych;
 • umiejętność pracy w zespole.
 Warunki zatrudnienia:
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • okres zatrudnienia 36 miesięcy;
 • wynagrodzenie 120 000 PLN rocznie (brutto/brutto);
 • praca w ramach projektu badawczego NCN-OPUS 16, pt.: „Wisfatyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży”;
 • brak zatrudnienia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz niepobieranie innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc.
Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:
 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie);
 • Curriculum vitae;
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
 • wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta naukowego (post-doc);
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (obowiązujące w UWM).

  UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Termin składania podań upływa z dniem: 18.06.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28.06.2019 r.
 
DZIEKAN
prof. dr hab. Iwona Bogacka

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.06.2019
Data publikacji:
04.06.2019 13:16
Data aktualizacji:
12.07.2019 12:41
Liczba wyświetleń:
823
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnięcie konkursu post-doc.docx12.24 KB