Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

ZASADY PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W LATACH 2006-2008
LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO
( z Uchwały Nr 276 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku
zm. Uchwałą Nr 17 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2005 roku)

§1

Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów w Uniwersytecie.

§2

Olimpiadami stopnia centralnego są:

a/ olimpiady przedmiotowe,

b/ olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,

c/ konkursy o zasięgu centralnym, w których uczestniczą przedstawiciele odpowiadającym tematycznie kierunkom studiów Uniwersytetu.

§3

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik 1 do Uchwały.

1. Liczba laureatów i finalistów przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego nie może przekraczać 10 % limitu naboru na te kierunki.

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przekroczy limit określony w ust. 1 – o przyjęciu na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego decyduje średnia arytmetyczna ocen lub średnia % punktów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów, uzyskanych przez kandydata na świadectwie dojrzałości (obliczona według zasad określonych przez Senat Uniwersytetu dla konkursu świadectw w danym roku).

Pozostali laureaci lub finaliści zostają poddani ogólnie obowiązującemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

§4

Zasady ustalania laureatów i finalistów oraz konkursów określają odrębne przepisy.

§5

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

§6

Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów ogólnopolskich

uprawnienia laureatów i finalistów stopnia centralnego do przyjęcia na I rok studiów

w latach 2006-2008

 

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:

Laureaci elim.centr.

Finaliści elim. centr.

Kierunki studiów

1

2

3

4

1

Olimpiada Artystyczna

L. el. c. + F. el. c.

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2

Olimpiada Astronomiczna

L. el. c. + F. el. c.

informatyka

matematyka

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i leśna

edukacja techniczno-informatyczna

3

Olimpiada Biologiczna

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

biologia

biotechnologia

inżynieria chemiczna i procesowa

ochrona środowiska

ogrodnictwo

pedagogika

pielęgniarstwo

rolnictwo

rybactwo

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

weterynaria

zootechnika

4

Olimpiada Chemiczna

L. el. c. + F. el. c.

biologia

biotechnologia

edukacja techniczno-informatyczna

informatyka

inżynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

ochrona środowiska

ogrodnictwo

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

weterynaria

zootechnika

5

Olimpiada Filozoficzna

L. el. c. + F. el. c.

filozofia

pedagogika

socjologia

teologia

6

Olimpiada Fizyczna

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

informatyka

inżynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

ochrona środowiska

rybactwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

7

Olimpiada

Geograficzna i Nautologiczna

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

rybactwo

8

Olimpiada Historyczna

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

filozofia

historia

pedagogika

prawo

socjologia

teologia

9

Olimpiada Informatyczna

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

informatyka

inżynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie i marketing

10

Olimpiada

Języka Angielskiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. angielska, fil. rosyjska z językiem angielskim)

pedagogika

11

Olimpiada

Języka Białoruskiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. filologia wschodniosłowiańska)

12

Olimpiada

Języka Francuskiego

L. el. c. + F. el. c.

pedagogika

13

Olimpiada

Języka Łacińskiego

L. el. c. + F. el. c.

teologia

14

Olimpiada

Języka Niemieckiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. germańska, fil. rosyjska z językiem niemieckim)

pedagogika

15

Olimpiada

Języka Rosyjskiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. wschodniosłowiańska, fil. rosyjska, fil. rosyjska z językiem niemieckim, fil. rosyjska z językiem angielskim, fil. ukraińsko-polska)

pedagogika

16

Konkurs Technik

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i leśna

17

Konkurs Wiedzy Geodezyjnej

i Kartograficznej

L. el. c. + F. el. c.

geodezja i kartografia

18

Konkurs „Zielone Dyplomy"

L. el. c. + F. el. c.

ogrodnictwo

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i leśna

zootechnika

19

Olimpiada

Literatury i Języka Polskiego

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

filologia polska

pedagogika

20

Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

historia

21

Olimpiada Matematyczna

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

geodezja i kartografia

informatyka

inżynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

ochrona środowiska

ogrodnictwo

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

zarządzanie i marketing

zootechnika

22

Olimpiada

Ochrony Środowiska (ZMW)

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

biologia

ochrona środowiska

rolnictwo

rybactwo

zootechnika

23

Ogólnopolski Konkurs
„Parlamentaryzm w Polsce"

L. el. c.

prawo

L. el. c. + F. el. c

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

historia

politologia

stosunki międzynarodowe

24

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

25

Turniej Budowlany

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

26

Turniej Młodych Mistrzów Techniki

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

mechanika i budowa maszyn

ochrona środowiska

rybactwo

technika rolnicza i leśna

27

Olimpiada

Wiedzy o Wynalazczości

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

mechanika i budowa maszyn

28

Olimpiada

Wiedzy Ekologicznej

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

biologia

ochrona środowiska

ogrodnictwo

pedagogika

rolnictwo

rybactwo

zootechnika

29

Olimpiada

Wiedzy Ekonomicznej

L. el. c. + F. el. c

ekonomia

towaroznawstwo

socjologia

zarządzanie i marketing

30

Olimpiada

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

L. el. c. + F. el. c.

administracja

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

filozofia

politologia

socjologia

stosunki międzynarodowe

teologia

31

Olimpiada

Wiedzy o Prawach Człowieka

L. el. c. + F. el. c.

administracja

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

filozofia

politologia

pedagogika

prawo

socjologia

stosunki międzynarodowe

teologia

32

Olimpiada

Wiedzy Technicznej

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

inżynieria chemiczna i procesowa

mechanika i budowa maszyn

ochrona środowiska

rybactwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

33

Olimpiada

Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

34

Olimpiada

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

L. el. c. + F. el. c.

rolnictwo (bloki: produkcja roślinna,

ogrodnictwo ,ochrona i inżynieria środowiska);

inżynieria chemiczna i procesowa (blok: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe);

ogrodnictwo (bloki: produkcja roślinna, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska);

technologia żywności i żywienie człowieka (blok: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe);

towaroznawstwo (blok: żyw. człowieka i gospodarstwo domowe);

technika rolnicza i leśna

(blok: mechanizacja rolnictwa, leśnictwo);

zootechnika (blok: produkcja zwierzęca)

zarządzanie i marketing (blok: agrobiznes);

35

Olimpiada

Wiedzy o Unii Europejskiej

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

historia

prawo

politologia

stosunki międzynarodowe

teologia

36

Olimpiada

Wiedzy o Żywności

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

37

Olimpiada

Wiedzy o Żywieniu

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

38

Olimpiada Teologii Katolickiej

L. el. c. + F. el. c.

teologia

39

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

L. el. c. + F. el. c.

teologia

40

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Zakresu Technologii Mięsa

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.04.2008
Data publikacji:
02.01.2008 10:04
Data aktualizacji:
17.04.2008 08:22
Liczba wyświetleń:
6288
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument