Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich

 
Zarządzenie Nr 36/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 maja 2019 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich
 
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.), art. 136 ust. 2 pkt 2, art. 137 ust. 1,
art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), § 8 pkt 2 i § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2063) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję wydziałowego kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie
w wysokości ustalonej przez Rektora, z zastrzeżeniem § 2 - § 4.
 
§ 2
1.  Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem praktyk związanych z pracą dyplomową
    (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych
    i organizacyjnych na wszystkich kierunkach, profilach, poziomach i formach studiów, administrowanych
    przez dany wydział, otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w formie dodatku
    zadaniowego, w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się ze 100 i więcej studentów
    praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów
    proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której
    mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.  Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
§ 3
1.  Za sprawowanie merytorycznej opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje
    dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w formie dodatku zadaniowego, w wysokości: 850,00 zł
    (brutto) za grupę składającą się z 24. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej
    miesiąca, a
w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów,
    z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której
    mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.  Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
§ 4
Wynagrodzenia, o których mowa w § 2 i § 3 wypłacane są na wniosek dziekana uwarunkowany rozliczeniem finansowym, o którym mowa w zarządzeniu Rektora UWM w Olsztynie w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich.
 
§ 5
Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę, o której mowa § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia.
 
§ 6
1.  Stawka godzinowa wynagrodzenia, przysługującego opiekunowi zakładowemu - nauczycielowi
    szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-wychowawczej sprawującemu opiekę nad studentami,
    odbywającymi praktyki nauczycielskie (indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach
    oświatowych, odpowiada wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku,
    określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
2.  Opiekun zakładowy praktyki otrzymuje wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych:
     1)  ze sprawowaniem opieki nad studentem podczas odbywania praktyki nauczycielskiej ciągłej,
         z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
     2)  z przeprowadzeniem zajęć podczas odbywania przez studentów nauczycielskiej praktyki
         śródrocznej, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.  Liczba godzin przewidzianych do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi:
     1)  w przypadku praktyki indywidualnej z jednym studentem - 12 godzin.
     2)  w przypadku praktyki grupowej z:
          a)   dwoma studentami - 20 godzin,
          b)   trzema studentami - 28 godzin,
          c)   czterema studentami - 36 godzin,
          d)   pięcioma studentami - 42 godziny,
          e)   sześcioma studentami - 50 godzin,
          f)    siedmioma studentami - 58 godzin,
          g)   ośmioma studentami - 66 godzin,
          h)   dziewięcioma studentami - 72 godziny,
           i)   dziesięcioma studentami i więcej - 80 godzin.
4.  Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad
    studentem podczas odbywania praktyki nauczycielskiej ciągłej, odpowiada iloczynowi godzin pracy
    i stawki odpowiadającej wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku,
    określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
5.  Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny
    efektywnych zajęć dydaktycznych - pokazowych lub próbnych z udziałem 1 grupy studenckiej
    podczas odbywania nauczycielskich praktyk śródrocznych, wynosi 30 zł brutto (słownie:
    trzydzieści złotych).
6.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 i 5 wypłacane są na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
§ 7
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Do umów cywilno-prawnych, zawartych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mają
    zastosowanie zasady obliczania wynagrodzenia, określone Zarządzeniem Nr 59/2017 Rektora UWM
    w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór
    nad realizacją praktyk studenckich.
3.  Zasady wynagrodzenia określone w umowach cywilno-prawnych zawarte z pracownikami Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w celu
    wykonywania obowiązków wydziałowego kierownika praktyk lub opiekuna praktyk, zostają
    dostosowane do przepisów określonych w § 4 niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.  Umowy cywilno-prawne, o których mowa w ust. 3 powinny zostać rozwiązane za porozumieniem Stron,
    regulującym dalsze warunki realizacji obowiązków i wynagrodzenia, zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
5.  Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 4.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.05.2019
Data publikacji:
15.05.2019 11:41
Data aktualizacji:
15.05.2019 12:32
Liczba wyświetleń:
2256
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36.pdf1.08 MB