Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2019 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 32/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2019 roku
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 18 ust 3 Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 (ze zm.) oraz § 15 ust 3 Uchwały Nr 306 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.     
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria)
24.04 - 08.07.2019 r.
do godziny 15:00
2.     
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
06.06 - 08.07.2019 r.
do godziny 15:00
3.     
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 08.07.2019 r.*
4.     
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)
24.06 - 08.07.2019 r.
do godz. 15:00
5.     
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
09.07.2019 r.
godz. 9:00
6.     
Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
10.07 - 11.07.2019 r.
7.     
Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
10.07 - 11.07.2019 r.
8.     
Ocena predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia
10.07 - 11.07.2019 r.
9.     
Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu
do 10.07.2019 r.
do godz. 12:00 **
10.  
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
12.07.2019 r. godz. 12:00
11.  
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 19.07.2019 r.
do godz. 15:00 **
12.  
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru
23.07.2019 r.
godz. 12:00
13.  
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru
do 26.07.2019 r.
do godz. 15:00 **
14.  
Ogłoszenie wyników naboru
30.07.2019 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko -
       Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 2
Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
24.04 - 23.07.2019 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
06.06 - 23.07.2019 r.
do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 23.07.2019 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)
24.06 - 23.07.2019 r.
do godz. 15:00
5.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
24.07.2019 r.
godz. 9.00
6.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą
24.07.2019 r.
godz. 9.00
7.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
25.07.2019 r.
godz. 12:00
8.
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 01.08.2019 r.
do godz. 15:00 **
9.
Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych
do 3.09.2019 r.
10.
Ogłoszenie wyników naboru
5.09.2019 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko -
       Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 3
Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
(z wyłączeniem kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria)
19.08 - 13.09.2019 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
06.09 – 13.09.2019 r.
do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 13.09.2019 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)
06.09. - 13.09.2019 r.
do godz. 15:00.
5.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
16.09.2019 r.
godz. 9.00
6.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą
16.09.2019 r.
godz. 9.00
7.
Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu  
do 16.09.2019 r.
do godz. 12:00 **
8.
Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej
17.09.2019 r.
9.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
18.09.2019 r.
godz. 12:00
10.
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 23.09.2019 r.
do godz. 15:00 **
11.
Ogłoszenie wyników naboru
25.09.2019 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko -
       Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 4
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim
z tokiem nauczania w języku angielskim: 
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane
w Polsce)
24.04. – 08.07.2019 r. do godz. 15:00
2.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I
24.04. – 22.05.2019 r.
3.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II
27.05. - 12.06.2019 r.
4.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III
17.06. – 19.06.2019 r.
5.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin IV
24.06. - 03.07.2019 r.
6.             
Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji
24.05. - 26.05.2019 r.
7.             
Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji
14.06. - 16.06.2019 r.
8.             
Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji
21.06. – 23.06.2019 r.
9.             
Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla IV terminu rejestracji
05.07. - 07.07.2019 r.
10.          
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
12.07.2019 r.
godz. 15:00
11.          
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
26.07.2019 r.
do godz. 15:00 **
* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
§ 5
Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim: 
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin 
 
1.     
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)
29.07.–14.08.2019 r.*
 
2.     
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
29.07.-14.08.2019 r.*
 
3.     
Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
16.08. – 18.08.2019 r.
4.     
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
20.08.2019 r.
 godz. 15:00
5.     
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
30.08.2019 r.
do godz. 15:00**

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie

 
§ 6
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria
z tokiem nauczania w języku angielskim: 
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin 
1.     
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
24.04.–15.07.2019 r.*
2.     
Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
16.07.–30.07.2019 r.*
3.     
Ogłoszenie listy przyjętych
06.08.2019 r.
* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie
 
§ 7
Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim: 
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin 
1.     
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
07.08.–07.09.2019 r.*
2.     
Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
08.09.–22.09.2019 r.*
3.     
Ogłoszenie listy przyjętych
28.09.2019 r.
* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie
 
§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2019
Data publikacji:
30.04.2019 14:31
Data aktualizacji:
08.05.2019 10:59
Liczba wyświetleń:
961
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument