Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 34/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.), art. 136 ust. 2 pkt 3 i art. 137
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 1668 ze zm.), § 6 - 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2063) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1
1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone
     w ramach godzin ponadwymiarowych, ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę
     ponadwymiarową.
2.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 1, określa tabela.
 
 
Lp.
 
Stanowisko
Stawka za godzinę ponadwymiarową (obliczeniową, odpowiadającą
45 min.)
1
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki
115, 38 zł
2
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki
 
 
95,79 zł
3
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki
 
84,23 zł
4
Asystent, Wykładowca, Lektor
57,69 zł

 § 2

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2019
Data publikacji:
23.04.2019 13:57
Data aktualizacji:
24.04.2019 11:18
Liczba wyświetleń:
5407
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec34.pdf432.33 KB