Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

 
Zarządzenie Nr 31/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia
     dla studentów określa załącznik nr 1.
2.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla obywateli polskich określa załącznik nr 2.
3.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców określa załącznik nr 3.
4.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 4.
5.  Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych planem
    studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
    stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, określa załącznik nr 5.
 
§ 2
1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą
    oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się na kwotę
    12,00 zł.
2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
4. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się na kwotę
    20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie
    bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustala
    się na kwotę 12,00 zł.
  
§ 3
1.  Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości
    stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot.
2.  Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 180,00 złotych.
 
§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2019
Data publikacji:
23.04.2019 13:27
Data aktualizacji:
08.05.2019 10:55
Liczba wyświetleń:
3735
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1zarz31.pdf840.06 KB
Zal2Zarz31.pdf565.85 KB
Zal4Zarz31.pdf891.16 KB
Zal5Zarz31.pdf1.03 MB
Zal3Zarz31.pdf589.05 KB
Zarz31.pdf519.61 KB