Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)

 
Decyzja Nr 23/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19/2014 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 17 marca 2014 r., stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2014 roku
    w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
      1)     pkt 3 otrzymuje brzmienie:
           „3) dr hab. Jarosław KRÓL, prof. UWM,”
      2)     w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem,
      3)     dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
           „6) dr hab. Bogdan WZIĄTEK.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zespołu opiniującego operaty Rybackie
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)     prof. dr hab. Roman KUJAWA,
      2)     dr hab. Piotr HLIWA, prof. UWM,
      3)     dr hab. Jarosław KRÓL, prof. UWM,
      4)     dr hab. Paweł POCZYCZYŃSKI, prof. UWM,
      5)     dr hab. Andrzej SKRZYPCZAK, prof. UWM,
      6)     dr hab. Bogdan WZIĄTEK.
3.  Funkcję Sekretarza Zespołu pełni mgr inż. Katarzyna STAŃCZAK.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2019
Data publikacji:
21.03.2019 11:57
Data aktualizacji:
21.03.2019 11:57
Liczba wyświetleń:
718
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec23.pdf349.35 KB