Nr 23/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 76/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji

 
Zarządzenie Nr 23/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  W Zarządzeniu Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów
    i Promocji wprowadza się następujące zmiany:
     1)     w § 1 ust. 3 skreśla się pkt 2,
     2)     w Regulaminie Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
          w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzeniu Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu
          Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian
          organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji:
          a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Podstawą prawną działalności Akademickiego Centrum Kultury, zwanego dalej Centrum, stanowią:
   1)  ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.
       1668 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
   2)  Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
   3)  niniejszy regulamin.”
       b)  § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3
Akademickie Centrum Kultury podlega kompetencyjnie i organizacyjnie prorektorowi właściwemu
do spraw studenckich.”
      c)  w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
          „6. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad działalnością dyrektora Centrum sprawuje prorektor
          właściwy do spraw studenckich.”
      d)  pkt 11 w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
          „ 11) wnioskowanie do Rektora o wprowadzenie zmian organizacyjnych w Centrum,
          w szczególności o utworzenie lub likwidację jednostki
wchodzącej w skład Centrum albo
          przeniesienie jednostki Centrum do innej jednostki organizacyjnej Uczelni,”
      e)  § 9 otrzymuje brzmienie:
 „§ 9
Jednostkami wchodzącymi w skład Akademickiego Centrum Kultury są:
      1) Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”,
      2) Akademicka Orkiestra Dęta,
      3) kluby akademickie oraz agendy studenckie prowadzące działalność w zakresie objętym
         przedmiotem działania Centrum.”
      f)   skreśla się § 21.
 
2.  Jednolity tekst Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów oraz Prorektorowi
ds. Kadr
.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.02.2019
Data publikacji:
28.02.2019 10:15
Data aktualizacji:
28.02.2019 10:15
Liczba wyświetleń:
626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz23.pdf1.79 MB
zmianyACK.pdf70.07 KB