Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p

 
Decyzja Nr 12/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 lutego 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” umowa o dofinansowanie nr 010/RID/2018/19 programu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Radę Naukową Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji
w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”
w następującym składzie:
   1)     Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz – Przewodnicząca Rady (kierownik projektu),
   2)     Prof. dr hab. Anna Iwaniak – członek Rady, odpowiedzialna za obszar „surowce i przetwórstwo
        żywności” w zakresie dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny technologia żywności i żywienia,
   3)     Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – członek Rady, odpowiedzialny za obszar „zdrowie zwierząt,
        bezpieczeństwo żywnościowe i żywności oraz jakość życia” w zakresie dziedziny nauk
        rolniczych, dyscypliny weterynaria,
   4)     Prof. dr hab. Wiesław Sobotka – członek Rady, odpowiedzialny za obszar „środowisko i woda”
        oraz „zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo żywnościowe i żywności oraz jakość życia” w zakresie
        dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny zootechnika i rybactwo,
   5)     Dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM – członek Rady, odpowiedzialna za obszar
        „środowisko i woda” oraz ”surowce i przetwórstwo żywności” w zakresie dziedziny nauk
        rolniczych, dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo,
   6)     Dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM – członek Rady, odpowiedzialny za obszar „środowisko i woda”
        w zakresie dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny zootechnika i rybactwo.
 
§ 2
Rada Naukowa Projektu odpowiada za prawidłową realizację programu rozwoju badań naukowych
i prac rozwojowych w dziedzinach objętych projektem oraz wypełnienie wszystkich postanowień umowy
o dofinansowanie nr 010/RID/2018/19, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 3
Rada Naukowa Projektu podlega prorektorowi właściwemu do spraw nauki.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.02.2019
Data publikacji:
22.02.2019 15:26
Data aktualizacji:
26.02.2019 15:14
Liczba wyświetleń:
1015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec122019.pdf471.24 KB