Nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

 
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Straży Uniwersyteckiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 115/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej wprowadza się następujące zmiany:
     1) w § 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
       „14) szkolenie w zakresie zasad ochrony mienia i sposobu pełnienia obowiązków służbowych
       wszystkich wartowników,”
 
     2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„10
1. W Straży pracownicy zatrudniani są na stanowiskach:
     1)   szef Straży,
     2)   zastępca szefa Straży,
     3)   dowódca zmiany,
     4)   wartownik.
2. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 może być zatrudniona osoba posiadająca
    wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
3. Na stanowisku wartownika może być zatrudniona osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych
    pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
    z zastrzeżeniem ust. 4
4. Osoba nie posiadająca wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
    lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego może być zatrudniona
    na stanowisku wartownika na okres 12 miesięcy. Warunkiem dalszego zatrudnienia jest
    dostarczenie przez taką osobę zaświadczenia o wpisie na listę.
5. Liczbę etatów i strukturę zatrudnienia określa Rektor w drodze decyzji.
6. Decyzję w zakresie umundurowania Straży lub zmiany jego elementów podejmuje Kanclerz
    w uzgodnieniu z Rektorem.”
 
     3) § 11 otrzymuje brzmienie:
㤠11
1.  Strażą kieruje szef Straży, do którego obowiązków należy w szczególności:
     1)   stałe, pisemne rekomendowanie przełożonym zmian organizacyjnych, zabezpieczeń
         technicznych, elektronicznych i innych działań podnoszących poziom zabezpieczenia obiektów
         i terenów Uniwersytetu,
     2)   opracowanie i wdrożenie, w formie opisu stanowiska pracy, zakresu uprawnień
         i odpowiedzialności dla dowódcy zmiany i egzekwowanie oraz dokumentowanie kontroli
         wykonywania przez dowódcę zmiany tych obowiązków,
     3)   opracowanie i wdrożenie opisu stanowiska pracy dla wartowników, egzekwowanie
         wykonywania zleconych obowiązków oraz określanie wartownikom zadań doraźnych
         i dokumentowanie kontroli wykonywania tych obowiązków,
     4)   opracowanie, wdrożenie i aktualizowanie regulaminu pełnienia służby patrolowej
         w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, w tym określenie sposobu i taktyki pełnienia
         służby oraz zasad łączności z Centrum Monitoringu,
     5)   prowadzenie stałego, dokumentowanego instruktażu i szkolenia podległych pracowników,           6)   organizowanie, nadzorowanie i dokonywanie bieżących kontroli podwładnych w zakresie
         realizacji zadań na stanowiskach służbowych, wyposażenia do służby, inicjatywy i aktywności
         w trakcie służby oraz dokumentowanie tych kontroli,
     7)   prowadzenie rejestru nadgodzin podległych pracowników,
     8)   inicjowanie postępowań dyscyplinarnych wobec podległych pracowników, którzy w czasie
         wykonywania obowiązków służbowych naruszyli dobra osobiste obywateli, przepisy prawa lub
         nie przestrzegali niniejszego regulaminu,
     9)   współdziałanie z innymi podmiotami Uniwersytetu w zakresie organizacji i ochrony imprez
         masowych na terenie Uniwersytetu,
   10)    nadzorowanie pracy Centrum Monitoringu i dokumentowanie tego nadzoru w dzienniku
         wydarzeń,
   11)    wnioskowanie do władz Uniwersytetu propozycji zmian w zakresie ograniczającym koszty
         eksploatacyjne funkcjonowania Uniwersytetu.
2.  Z zastrzeżeniem ust. 3, do obowiązków zastępcy szefa Straży należy w szczególności:
     1)   sporządzanie i aktualizowanie instrukcji ochrony obiektów Uniwersytetu,
     2)   sporządzanie i aktualizowanie instrukcji ruchu osobowego na terenie Uniwersytetu,
     3)   sporządzanie i aktualizowanie instrukcji transportowania wartości pieniężnych, przedmiotów
         wartościowych do wysokości określonych w przepisach,
     4)   sporządzanie i aktualizowanie instrukcji obsługi systemów i sygnalizacji alarmowej
         Uniwersytetu,
     5)   sporządzanie i aktualizowanie instrukcji postępowania podwładnych w przypadku napadu,
         włamania, kradzieży, uszkodzenia mienia, awarii, zamachu terrorystycznego i pożaru,
     6)   sporządzanie i aktualizowanie instrukcji parkowania na terenach Uniwersytetu,
     7)   okresowe prowadzenie badań ankietowych społeczności akademickiej w celu określenia
         istotnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu,
     8)   nadzorowanie pracy systemów kontroli dostępu Uniwersytetu. 
3.  W przypadku nieobecności szefa Straży jego obowiązki wykonuje zastępca Straży.”
 
     4) dodaje się § 16a 1 brzmieniu:
„16a
  1. Dowódca zmiany, ma obowiązek posiadać umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
  2. Dowódca zmiany, który przy wykonywaniu zadań przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków, naruszając w ten sposób dobra osobiste innych osób lub naraził na straty mienie Uniwersytetu lub nie przestrzega ustalonego przez przełożonych porządku albo postanowień niniejszego Regulaminu niezależnie od odpowiedzialności karnej czy administracyjnej podlega karom i środkom dyscyplinarnym określonym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.”
5) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     „2.  Instrukcja ochrony każdego obiektu i terenu chronionego zawiera:
             1)  dane teleadresowe,
             2)  opis potencjalnych zagrożeń,
             3)  opis zabezpieczeń technicznych obiektu,
          4) 
stałe zadania wartowników (pracowników obsługi budynków),

          5) 
zasady pracy wartowników (pracowników obsługi budynków),

          6) 
zasady postępowania wartowników (pracowników obsługi budynków)
              w przypadku zagrożeń.”
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2019
Data publikacji:
07.02.2019 09:27
Data aktualizacji:
07.02.2019 09:27
Liczba wyświetleń:
678
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz112019.pdf1.08 MB