Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”

 
Zarządzenie Nr 10/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2019 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.   Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo
    informacji w jednostkach sektora publicznego”
.
2.   Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Prawa i Administracji.
3.   Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na 
    podstawie programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
§ 2
1.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące
    sześćset złotych).
4.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”, funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
06.02.2019 15:12
Data aktualizacji:
06.02.2019 15:12
Liczba wyświetleń:
727
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz102019.pdf365.43 KB