Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 5/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
   1)  w pkt 18 po literze c kropkę zastępuje się przecinkiem,
   2)  dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
        „19) jednostki międzywydziałowe:
                a)  dr inż. Katarzyna MAĆKIEWICZ (Biblioteka Uniwersytecka),
                b)  mgr Joanna DOMINIK-TEJKOWSKA (Studium Języków Obcych),
                c)  mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).”
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2019
Data publikacji:
18.01.2019 13:59
Data aktualizacji:
06.03.2019 09:36
Liczba wyświetleń:
938
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec52019.pdf262.77 KB