Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
ZARZĄDZENIE Nr 2/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału,
    w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego:
    1) z dniem 31 stycznia 2019 r. znosi się:
       a)  Zakład Historii Nowożytnej,
       b)  Zakład Historii XIX wieku,
       c)  Zakład Historii XX wieku,
       d)  Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich,
       e)  Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
       f)   Zakład Europy Wschodniej,
    2)  z dniem 1 lutego 2019 r. tworzy się:
       a)  Zakład Historii Nowożytnej i Archiwistyki,
       b)  Zakład Historii XIX i XX wieku,
       c)  Zakład Studiów Strategicznych i Wojskoznawstwa,
       d)  Zakład Historii Europy Wschodniej i Krajów Nadbałtyckich.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, strukturę Instytutu Historii i Stosunków
    Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego stanowią:
      1)  Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej,
      2)  Zakład Historii Nowożytnej i Archiwistyki,
      3)  Zakład Historii XIX i XX wieku,
      4)  Zakład Studiów Strategicznych i Wojskoznawstwa,
      5)  Zakład Stosunków Międzynarodowych,
      6)  Zakład Historii Europy Wschodniej i Krajów Nadbałtyckich.
3.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 stycznia 2019 r. w jednostkach, o których mowa w ust. 1 pkt
    1 stają się z dniem 1 lutego 2019 r. pracownikami jednostek organizacyjnych Instytutu Historii
    i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego zgodnie z wnioskiem Dziekana
    stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego.
 
2.  Struktura wprowadzona niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia 30 września 2019 r.,
    w związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu i wydziałów,
    wynikającym z wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.01.2019
Data publikacji:
18.01.2019 11:42
Data aktualizacji:
18.01.2019 11:44
Liczba wyświetleń:
915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz22019.pdf513.8 KB