Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pozytywnie zaopiniowany przez Radę
   Wydziału, na Wydziale Prawa i Administracji:
   1)  z dniem 31 stycznia 2019 r. znosi się:
      a)  Katedrę Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa,
      b)  Katedrę Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej,
   2)  z dniem 1 lutego 2019 r. tworzy się:
      a)  Katedrę Historii i Ustroju Państwa i Prawa,
      b)  Katedrę Prawa Rzymskiego, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 stycznia 2019 r. w jednostkach, o których mowa w ust. 1
    pkt 1 stają się z dniem 1 lutego 2019 r. pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa
    i Administracji zgodnie z wnioskiem Dziekana stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi.
2.  Struktura wprowadzona niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia 30 września 2019 r.,
    w związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu i wydziałów
    wynikającym z wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.01.2019
Data publikacji:
18.01.2019 10:27
Data aktualizacji:
18.01.2019 10:27
Liczba wyświetleń:
829
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz12019.pdf340.31 KB