Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...

Strona została usunięta dnia: 19 marzec, 2019 - 14:32

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 113/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz w sprawie
uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Zarządzenie określa zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    z wnioskami:
      1)  o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu
          dyplomowi i tytułowi zawodowemu,
      2)  o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie,
      3)  O uznanie stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim
          stopniem naukowym.
2.  Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1 rejestrowane są w Biurze ds. Współpracy
    Międzynarodowej i przekazywane dziekanowi wydziału właściwego ze względu na dyscyplinę
    lub kierunek studiów, których wniosek dotyczy, z pismem przewodnim, sporządzonym według
    wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-2 prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia
    Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów
    ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1881) przez radę wydziału lub powołaną przez dziekana komisję
    nostryfikacyjną.
4.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia
    Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni
    naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1887) przez
    wyznaczonych przez dziekana recenzentów.
5.   Opłaty z tytułu prowadzonego postępowania oraz tryb zwalniania z opłat określa Rektor w drodze
    decyzji.
6.   Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 kończy się sporządzeniem, na wydziale prowadzącym
    postępowanie, w dwóch egzemplarzach, zaświadczenia według wzorów określonych
    w cytowanych odpowiednio w ust. 3 i 4 rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    i przekazaniem rektorowi celem podpisania. Jeden egzemplarz zaświadczenia, przed przekazaniem
    Rektorowi, podpisuje dziekan wydziału (w lewym dolnym rogu).
7.   Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej rejestruje podpisane zaświadczenie, umieszczając na nim
    numer, a następnie jeden egzemplarz przesyła wnioskodawcy, a egzemplarz z podpisem dziekana
    wpina do akt. 
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 14:58
Data aktualizacji:
19.03.2019 14:32
Liczba wyświetleń:
946
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz113.pdf488.67 KB