Nr 109/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”

 
Zarządzenie Nr 109/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668), § 17 ust. 3 pkt 3 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz §2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa
    publicznego”.
2.   Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Studiów Technicznych
    i Społecznych w Ełku.
3.   Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie
    programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
§ 2
1.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące
    złotych).
4.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”, funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2018
Data publikacji:
31.12.2018 10:43
Data aktualizacji:
31.12.2018 11:39
Liczba wyświetleń:
1129
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz109.pdf337.09 KB