Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

 
ZARZĄDZENIE Nr 107/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668), art. 213 ust. 2 i art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
§ 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 39 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1861), zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
    1)  tworzy się:
        a)  profil praktyczny – na kierunku ekonomia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego
            stopnia z 4-semestralnym okresem nauki; kształcenie prowadzone będzie na podstawie
            efektów uczenia się oraz programu studiów, ustalonych przez Senat,
        b)  profil praktyczny – na kierunku inżynieria przetwórstwa żywności na poziomie stacjonarnych
            studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki; kształcenie
            prowadzone będzie na podstawie efektów uczenia się oraz programu studiów, ustalonych
            przez Senat,
        c)  profil praktyczny – na kierunku mechanika i budowa maszyn na poziomie stacjonarnych
            studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki; kształcenie
            prowadzone będzie na podstawie efektów uczenia się oraz programu studiów, ustalonych
            przez Senat,
        d)   profil praktyczny – na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na poziomie
            stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki;
            kształcenie prowadzone będzie na podstawie efektów uczenia się oraz programu studiów,
            ustalonych przez Senat,
        e)   profil praktyczny – na kierunku zootechnika na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego
            stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki; kształcenie prowadzone będzie na
            podstawie efektów uczenia się oraz programu studiów, ustalonych przez Senat,
          f)   ścieżki kształcenia w zakresach pn. „inżynieria procesowa i ochrona środowiska” oraz
            „inżynieria ekologiczna” na kierunku inżynieria środowiska, z realizacją na poziomie
            stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem nauki,
        g)   ścieżki kształcenia w zakresach pn. „edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” oraz
            „pedagogika resocjalizacyjna” na kierunku pedagogika specjalna z realizacją na poziomie
            stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich
            z 6-semestralnym okresem nauki,
        h)  ścieżkę kształcenia w zakresie pn.: „doradztwo zawodowe i personalne” na kierunku
            pedagogika z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego
            stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,
    2)  likwiduje się kierunki studiów:
        a)   „gospodarowanie zasobami wodnymi”, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
            -inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,
        b)  „inżynieria bezpieczeństwa”, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
            -inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,
        c)  „pedagogika wczesnej edukacji” na poziomie studiów pierwszego stopnia-licencjackich
             z 6-semestralnym okresem nauki, przewidziany do realizacji w Filii Uniwersytetu Warmińsko-
             Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku,
    3)  likwiduje się poziomy studiów:
        a)  studia pierwszego stopnia-licencjackie, 6-semestralne na kierunku pedagogika wczesnej
            edukacji, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych,
        b)  studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku ochrona środowiska, prowadzone
            na Wydziale Nauk o Środowisku, z zastrzeżeniem ust. 2,
        c)  studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku ogrodnictwo,
    4)  likwiduje się specjalności kształcenia:
        a)  „biologia medyczna” (oferta w języku angielskim), realizowaną na poziomie stacjonarnych
            studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki na kierunku
            biologia,
        b)  „biotechnologia środowiskowa”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego
            stopnia z 3-semestralnym okresem nauki na kierunku biotechnologia,
        c)  „inżynieria procesowa, ochrona środowiska i biotechnologia” (oferta w języku angielskim),
            realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem
            nauki na kierunku inżynieria środowiska,
        d)  „biotechnologia żywności”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego
            stopnia – inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki na kierunku technologia żywności
            i żywienie człowieka,
        e)  „edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych” oraz „pedagogika kreatywności i zdolności”,
            realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia
            -licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki na kierunku pedagogika,
        f)   „menadżer kultury”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
            drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki na kierunku pedagogika,
        g)  „resocjalizacja”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
            pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki na kierunku pedagogika
            specjalna,
        h)  „andragogika specjalna”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
            drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki na kierunku pedagogika specjalna,
    5)  likwiduje się niestacjonarną formę studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, na poziomie
        studiów pierwszego i drugiego stopnia, odpowiednio z 7- i 3-semestralnym okresem nauki.
2.  Studia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) prowadzone są do zakończenia ostatniego cyklu
    kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2018 roku, jednak nie później niż do
    30 września 2019 roku.
§ 2
1.  Prowadzone w uczelni studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna,
    o profilu ogólnoakademickim, stają się jednolitymi studiami magisterskimi z 10-semestalnym
    okresem kształcenia, realizowanymi w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, z zastrzeżeniem
    ust. 3.
2.  Kształcenie na kierunku, o którym mowa w ust. 1 na poziomie studiów jednolitych magisterskich
    prowadzone jest na podstawie efektów uczenia się oraz programu studiów, ustalonych przez
    Senat.
3.  Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna prowadzone są do zakończenia
    ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2019 roku, natomiast studia
    drugiego stopnia do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem
    1 października 2022 roku.
 
§ 3
1.  Absolwenci utworzonych profili i zakresów kształcenia, otrzymują dyplom ukończenia studiów
    w zrealizowanym zakresie kształcenia oraz uzyskują tytuł zawodowy na podstawie uzyskanych
    kwalifikacji.
2.  Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszym zarządzeniem kierunkach i poziomach
    studiów, specjalnościach kształcenia i formach studiów, kontynuują naukę zgodnie z rozpoczętym
    cyklem kształcenia według programu studiów do momentu jego zakończenia, z uwzględnieniem
    §1 ust. 2 oraz § 2 ust. 3.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2018
Data publikacji:
31.12.2018 10:23
Data aktualizacji:
31.12.2018 11:37
Liczba wyświetleń:
1174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz107.pdf1.23 MB