Nr 96/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 96/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów i Kanclerza (ze zmianami) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 
Prorektor ds. Kadr
1. Prorektor ds. Kadr tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową zgodną ze strategią i programem
    rozwoju Uniwersytetu, Prorektor ds. Kadr reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu prawa
    pracy, w tym w sprawach dyscyplinarnych, oraz dysponowania Zakładowym Funduszem
    Świadczeń Socjalnych.
2.  Prorektor ds. Kadr dokonuje w imieniu Rektora czynności w zakresie:
     1)  nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
         i pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi z wyłączeniem osób:
           a)  zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego,
               profesora lub profesora uczelni,
           b)  dla których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy,
     2)  podpisywania bieżącej dokumentacji kadrowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-
         Mazurskiego w Olsztynie,
     3)  nawiązywania, zmiany i rozwiązywania umów z pracownikami niebędącymi nauczycielami
         akademickimi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
     4)  nawiązywania, zmiany i rozwiązywania umów o odbycie stażu w Uniwersytecie Warmińsko-
         Mazurskim w Olsztynie,
     5)  nawiązywania, zmiany i rozwiązywania umów o współpracy z profesorami-seniorami, 
     6)  postępowań w sprawach pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         toczących się przed organami państwowymi oraz przed sądami wszystkich instancji, w tym
         do składania oświadczeń o potrąceniu wzajemnych wierzytelności oraz zgłaszania zarzutu
         potrącenia w postępowaniu sądowym oraz prowadzenia rokowań, mediacji, negocjacji
         i zawierania ugód sądowych i pozasądowych,
     7)  podpisywania upoważnień do przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej
         w sprawach dotyczących swojego zakresu działania,
     8)  reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przed organami ścigania,
         w szczególności Policją i Prokuraturą, w celu złożenia zawiadomienia o uzasadnionym
         podejrzeniu popełnienia przestępstwa
,
     9)  reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przed Inspekcją Pracy
         i Najwyższą Izbą Kontroli,
   10)   reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawach związanych
         z ubieganiem się przez pracowników lub kandydatów na pracowników o pobyt
         w Rzeczypospolitej Polskiej,
    11)  wyrażania w moim imieniu lub odmowy wyrażenia w moim imieniu zgody na podjęcie lub
         kontynuowanie, przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Warmińsko-
         Mazurskim w Olsztynie, zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy
         prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą,
    12) podpisywania dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań wyjaśniających
         lub dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli akademickich,
    13) składanie oświadczeń woli o wymierzeniu kar porządkowych względem pracowników
         niebędących nauczycielami lub kary dyscyplinarnej upomnienia względem nauczycieli
         akademickich,
    14) składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w postępowaniu w sprawach
         bezpieczeństwa i higieny pracy przed organami administracji, urzędami publicznymi, sądami,
    15) spraw socjalnych, w tym wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń
         Socjalnych,
    16) udostępniania informacji w trybie udostępniania informacji publicznej,
    17) współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
         w Olsztynie.
3.  Ponadto, w ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr:
    1)  przedstawia Rektorowi prognozy potrzeb kadrowych niezbędnych do właściwej realizacji zadań
        Uniwersytetu, zgodnie z przyjętą strategią i programem rozwoju,
    2)  tworzy kryteria oceny pracowników, 
    3)  przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Akademickich,
    4)  ustala, w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki i Prorektorem ds. Kształcenia i Studentów,
        kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz
        podejmuje decyzje w tym zakresie,
    5)  podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji
        Inwentaryzacyjnej,
    6)  nadzoruje:
        a)  proces zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ich okresową ocenę,
        b)  proces gromadzenia dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,
        c)  funkcjonowanie Senackiej Komisji Kadrowej, Senackiej Komisji Statutowej, Komisji
            Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Etyki,
    7)  tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,
    8)  powołuje komisje w sprawach gospodarowania ZFŚS,
    9)  współpracuje:
        a)  ze służbami bhp i społeczną inspekcją pracy,
        b)  z Radą Archiwalną.
2.  Prorektor ds. Kadr pełni nadzór nad realizacją zadań przez:
    1)  Dział Kadr,
    2)  Archiwum i Muzeum.
3.  Przy realizacji zadań Prorektor ds. Kadr zobowiązany jest do:
    1)  stosowania przepisów zewnętrznych i zarządzeń Rektora regulujących zasady zatrudniania
        nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami,
    2)  informowania Rektora o zamiarze zatrudnienia nowego pracownika.
4.  Prorektor ds. Kadr, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu
    naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
    publicznych.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.12.2018
Data publikacji:
13.12.2018 14:58
Data aktualizacji:
18.07.2019 09:43
Liczba wyświetleń:
793
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec96.pdf549.85 KB
Dec962018.pdf1.59 MB