Nr 103/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii

 
ZARZĄDZENIE Nr 103/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Teologii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału,
    na Wydziale Teologii:
   1)  z dniem 31 grudnia 2018 r. znosi się:
       a)  Katedrę Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej,
       b)  Katedrę Teologii Moralnej i Etyki,
   2)  z dniem 1 stycznia 2019 r. tworzy się Katedrę Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej,
   3)  zmienia się nazwę:
      a)  Katedry Prawa Kanonicznego i Filozofii na Katedrę Filozofii i Prawa Kanonicznego,
      b)  Katedry Teologii Biblijnej na Katedrę Nauk Biblijnych i Historycznych.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2018 r. w jednostkach, o których mowa w ust. 1 stają
    się z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału Teologii zgodnie
    z Uchwałą Nr 225 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania nowej struktury Wydziału Teologii UWM
    w Olsztynie, której kopia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Teologii oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2018
Data publikacji:
12.12.2018 11:43
Data aktualizacji:
12.12.2018 11:43
Liczba wyświetleń:
935
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz103.pdf314.56 KB