Konkurs na stanowisko starszego referenta w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Strona została usunięta dnia: 11 grudzień, 2018 - 11:26

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego referenta lub specjalisty ds. obsługi biura projektu
w wymiarze 1 etatu na czas określony
(trzymiesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia do 31.12.2019 r.)
 
Miejsce pracy Olsztyn
Opis stanowiska
1.   organizacja pracy biura projektu TechRol,
2.   świadczenie pomocy administracyjnej oraz udzielenie wsparcia techniczno-badawczego
    pracownikom realizującym projekt TechRol,
3.   sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych
4.   ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących merytorycznej realizacji projektu
    TechRol,
5.   doradztwo wykonawcom zadań w zakresie formalnej strony dokumentacji, raportów rocznych
    i końcowych,
6.   kontrola poprawności formalnej dokumentacji projektu TechRol,
7.   organizacja konferencji, seminariów i spotkań roboczych uczestników realizujących projekt
    TechRol,
8.   współpraca z jednostkami Uczelni prowadzącymi działalność administracyjną lub organizacyjną
    w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym z Biurem Nauki, Centrum Innowacji i Transferu
    Technologii, Biurem Współpracy Międzynarodowej, kwesturą i innymi,
9.    wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika jednostki.
 
Wymagania
1.  wykształcenie wyższe min. magisterskie, preferowane kierunki: przyrodnicze, prawnicze,
    ekonomiczne;
2.   bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office (szczególnie Excel);
3.   znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
4.   dodatkowym atutem będzie doświadczenie w administrowaniu projektami badawczymi,
    dydaktycznymi lub infrastrukturalnymi, krajowymi lub europejskimi.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia 
1.    Życiorys i list motywacyjny.
2.    Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4.    Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie.
6.    Mile widziane referencje.
7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
     w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata wraz z adnotacją na kopercie „Konkurs na specjalistę/starszego referenta w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, Pl. Łódzki 3, pok. 202, Olsztyn 10-719. Data dostarczenia dokumentów: do dnia 18 grudnia 2018 roku, do godz. 12:00.
 
Inne informacje
 
1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
   rozpatrywane.
2. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie
    i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do
   powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
5. Praca w ramach projektu pt. „Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju
   obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej (TechRol)”. Umowa nr BIOSTRATEG3/34412
   /12/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu
   „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
6.  Umowa na czas określony, praca związana z realizacją projektu,
7.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyny.
8.  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
Wytworzył:
Anna Karwowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.12.2018
Data publikacji:
10.12.2018 22:30
Data aktualizacji:
11.12.2018 11:26
Liczba wyświetleń:
1308
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument