Nr 104/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2017

 
Zarządzenie Nr 104/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 27 listopada 2018 roku
 
w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2017
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z pkt 3 Rozdziału III Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku  w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm., zarządza się co następuje:
 
§ 1
 1. Biorąc pod uwagę:
  a)  potrzebę motywowania pracowników do racjonalnego gospodarowania środkami,
  b)  aktualną sytuację finansową Uczelni,
  c)  czekające Uczelnię od początku 2019 roku znacznie zwiększone wydatki na wynagrodzenia oraz po konsultacji z dziekanami wydziałów poniżej określam sposób obliczenia jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2017 (zwane dalej „dodatkami”).
 1. Kwoty, które dziekani mogą przeznaczyć na dodatki oblicza się następująco:
  a) 
  75% od kwoty przeznaczonej na dodatki do 75 000 zł,
  b)  50% od kwoty przeznaczonej na dodatki w przedziale: 75 001 zł -150 000 zł,
  c)  25% od kwoty przeznaczonej na dodatki w przedziale: 150 001 zł -250 000 zł,
  d)  10% od kwoty przeznaczonej na dodatki ponad 250 000 zł.

§ 2

Kwoty, które dziekani mogą przeznaczyć na dodatki, obliczone w sposób określony w § 1 ust. 2, zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się dziekanów do przedstawienia do dnia 5 grudnia 2018 roku regulaminu przyznawania dodatków na wydziale. Regulaminy te należy przedłożyć Rektorowi za pośrednictwem Prorektora
ds. ekonomicznych i rozwoju.

§ 4

Wypłata dodatków nastąpi po zatwierdzeniu regulaminu, o którym mowa w § 3 i przedstawieniu przez dziekana listy pracowników, którym proponuje wypłacić dodatki wraz z kwotą obliczoną zgodnie z tym regulaminem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       

 

Rektor    

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2018
Data publikacji:
04.12.2018 09:53
Data aktualizacji:
04.12.2018 10:03
Liczba wyświetleń:
1467
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie 104.pdf550.89 KB
Załącznik Zarz104.docx19.62 KB