Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 92/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze zmianami
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W „Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze zmianami, dokonuje się następujących zmian:
  1)   skreśla się § 1 ust. 4 pkt 2,
  2)   § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
      „1. W ramach środków na wynagrodzenie osobowe tworzy się fundusz premii w wysokości
           nie wyższej niż 20% zasadniczych wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami
           akademickimi, z przeznaczeniem na premie dla pracowników niebędących nauczycielami
           akademickimi. Fundusz premii ujmowany jest w planie wynagrodzeń, tworzonym w ramach
           planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy.”
  3)   skreśla się § 7-11,
  4)   § 12 otrzymuje brzmienie:
㤠12
1.   W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może przyznać pracownikowi
    z własnej inicjatywy lub na wniosek prorektora, kanclerza lub kierownika danej jednostki
    organizacyjnej, premię uznaniową.
2.   Premia, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana w systemie miesięcznym, w terminie wypłaty
    wynagrodzenia pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
3.   Środki przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć 2% wynagrodzeń
    zasadniczych pracowników podlegających premiowaniu w miesiącu, za który przyznawana jest
    premia.
4.   Dział Kadr weryfikuje wysokość przyznanej premii, o której mowa w ust. 1, porównując ją
    z wysokością środków, o której mowa w ust. 3.”
 § 2
1.   Dotychczasowy fundusz na premie kwartalne dla pracowników niebędących nauczycielami
    akademickimi w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych pracowników podlegających
    premiowaniu według stanu na dzień 30 września 2018 r. zostanie w całości włączony
    do wynagrodzeń zasadniczych tej grupy pracowników.
2.   Podział środków przeznaczonych na premię kwartalną zostanie dokonany w grupie pracowników
    niebędących nauczycielami akademickimi w sposób uzgodniony ze związkami zawodowymi
    działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
3.   Prawo do wynagrodzenia w podwyższonej wysokości pracownik nabywa z dniem 1 października
    2018 r.
 § 3
Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu ds. kadr.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 15:44
Data aktualizacji:
28.11.2018 15:44
Liczba wyświetleń:
1997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz92.docx15.92 KB