Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 86/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.-Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669),  § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 81/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm., ustalam, co następuje:
 
§ 1
Wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 wynoszą:
1)
maksymalna kwota stypendium socjalnego
1051,00 zł,
2)
minimalna kwota stypendium socjalnego
105,00 zł,
3)
maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania – 250,00 zł)
1301,00 zł
4)
minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania – 250,00 zł)
355,00 zł,
 
5)
maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ( w tym dodatek z tytułu zakwaterowania – 300,00 zł)
1351,00 zł,
6)
minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania – 300,00 zł)
405,00 zł,
7)
kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
a) w stopniu lekkim
b) w stopniu umiarkowanym
c) w stopniu znacznym
 
300,00 zł,
370,00 zł
500,00 zł.
 
§ 2
Kwotę stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, poza kwotą maksymalną
i minimalną, stanowi różnica pomiędzy wysokością dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się
o stypendium, a wysokością dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta po zaokrągleniu do pełnych złotych.
 
 § 3
1.  Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich w roku
    akademickim 2018/2019 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów pierwszego roku na danym
    wydziale.
2.  Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów pierwszego roku wynosi: 500,00 zł.
 
§ 4
1.  Stypendium  dla najlepszych doktorantów  na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich
    w roku akademickim 2018/2019 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów danego roku na
    wydziale.
2.  Kwota przyznanego stypendium dla najlepszych doktorantów wynika z liczby uzyskanych punktów.
3.  Liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższa niż 20, natomiast
    kwota stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być wyższa niż 1000,00 zł.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
   
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 12:48
Data aktualizacji:
26.11.2018 12:50
Liczba wyświetleń:
922
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz86.docx19.15 KB