Nr 80/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017

 
Decyzja Nr 80/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 i § 94 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 310 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     W Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     12 grudnia 2016 r.  w sprawie powołania
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji
     Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
     oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 wprowadza
     się następujące zmiany:
     1)     w § 1 pkt 3:
          a)      lit. a otrzymuje brzmienie:
               „a) Patryk MICHALSKI,”
          b)     lit. b otrzymuje brzmienie:
               „b) Jakub STEFANIAK,”
          c)     lit. c otrzymuje brzmienie:
               „c) Marta ŚLĘZAK.”
      2)     w § 3 pkt 3:
          a)     lit. a otrzymuje brzmienie:
               „a)   Mateusz DAWID,
          b)     lit. b otrzymuje brzmienie:
               „b) Kamil JAWORSKI,”
          c)     lit. c otrzymuje brzmienie:
               „c) Patryk MICHALSKI.” 
2.     Skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów po zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
     przedstawia się następująco:
      
1)     Przewodnicząca - dr hab. inż. Joanna MICHALAK (Wydział Nauki o Żywności),
       2)     nauczyciele akademiccy:
              a)  dr hab. inż. Andrzej KLASA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
              b)   dr hab. inż. Piotr SAWICKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa),
              c)  dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ (Wydział Prawa i Administracji),
       3)     przedstawiciele studentów:
              a)  Patryk MICHALSKI,
              b)  Jakub STEFANIAK,
              c)  Marta ŚLĘZAK
3.     Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów po zmianach, o których mowa w ust. 1
     pkt 2, przedstawia się następująco:
       1)     Przewodnicząca - dr inż. Katarzyna TOMASZEWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
       2)     nauczyciele akademiccy:
              a)    dr hab. Irena BRZOZOWSKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
              b)    dr hab. Mirosław MICHALSKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
              c)    dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii),
       3)  przedstawiciele studentów:
              a)     Mateusz DAWID,
              b)     Kamil JAWORSKI,
              c)      Patryk MICHALSKI.
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 13:01
Data aktualizacji:
23.11.2018 13:01
Liczba wyświetleń:
616
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec80.docx16.01 KB