CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Strona została usunięta dnia: 6 listopad, 2018 - 12:47

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko technologa (1/4 etatu)
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Miejsce pracy Olsztyn
Opis stanowiska
1.   Przygotowanie i prowadzenie analiz laboratoryjnych i polowych
2.   Sporządzanie zestawień/raportów z prowadzonych prac laboratoryjnych.
3.   Bieżąca archiwizacja działalności projektowej i wyników badań.
4.   Bieżąca współpraca z zespołami badawczymi realizującymi projektowe zadania badawcze.
5.   Realizacja merytoryczna zadań projektowych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie prac
      badawczych w projekcie.
6.   Dostarczanie informacji na rzecz projektu.
7.   Prowadzenie prac zgodnie z umową o dofinansowanie prac badawczych w projekcie.
8.   Inne prace na rzecz projekt
9.   Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
10. Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.
 
Wymagania
1.   wykształcenie wyższe min. magisterskie o kierunku biotechnologia lub ochrona środowiska,
2.   min. 1 rok doświadczenia w zespole badawczym,
3.   udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii, biogospodarki,
    konwersji biomasy do biopaliw, konwersji pozostałości poprodukcyjnych do bioetanolu (publikacje)
4.   znajomość języka angielskiego
5.   bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz oprogramowania Statistica 12
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia 
1.    Życiorys i list motywacyjny.
2.    Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4.    Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie.
6.    Mile widziane referencje
7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
    w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

 Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)"

 

 Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na technologa
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, pl. Łódzki 3, pok. 202, Olsztyn 10-719
Data dostarczenia dokumentów do dnia 15 listopada 2018 roku, do godz. 13:00

 

 Inne informacje 
1.   Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
    rozpatrywane.
2.   Złożone dokumenty nie będą zwracane.
3.   Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
    rozmowy kwalifikacyjnej.
4.   Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
    do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
    kandydata.
5.   Praca w ramach projektu pt. „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej
     z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce”
     (BIOmagic)
finansowanego w ramach programu „Środowisko naturalne,  rolnictwo i leśnictwo”
    BIOSTRATEG III
6.   Umowa na czas określony, praca związana z realizacją projektu,
7.   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
    Rektora bez podania przyczyny.
8.   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.11.2018
Data publikacji:
06.11.2018 12:38
Data aktualizacji:
06.11.2018 12:47
Liczba wyświetleń:
1106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument