Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji...

 
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2018 roku
 
w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych
 
Realizując postanowienia Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 264
z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
do realizacji w 2018 roku zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Rektor przyznaje w 2018 roku jednorazowe zwiększone wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych.
§ 2
Podstawą przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, zwanego dalej wynagrodzeniem, jest realizacja projektu badawczego, którego termin rozpoczęcia realizacji przypada na 2017 rok, z wyłączeniem projektu:
   1)  w kosztorysie którego nie zaplanowano kosztów pośrednich lub kosztów ogólnych;
   2)  realizacja którego wymagała ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
       (zwanym dalej Uniwersytetem) wniesienia własnego wkładu finansowego;
   3)  realizowanego w ramach Programów Operacyjnych.
 
§ 3
1.  Wynagrodzenie przyznawane jest zespołowi realizującemu projekt.
2.  Pisemną propozycję podziału wynagrodzenia dla wykonawców projektu przedstawia kierownik
    projektu, w terminie wskazanym w piśmie Prorektora ds. Nauki.
3.  W przypadku nie przedstawienia propozycji podziału wynagrodzenia przez kierownika projektu
    w terminie, o którym mowa w ust. 2, prawo do wynagrodzenia wygasa.
4.  Decyzję o przyznaniu zespołowi badawczemu wynagrodzenia oraz jego wysokości podejmuje
    Rektor.
 
§ 4
1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest uzależniona od wysokości przyznanej
   w projekcie kwoty w części dla Uniwersytetu i przedstawia się następująco:
   dla projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
   Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną:
 
Kwota projektu w części dla Uczelni
Kwota wynagrodzenia
do kwoty 50 000 zł
1 000 zł brutto
powyżej kwoty 50 000 zł do 200 000 zł
3 000 zł brutto
powyżej kwoty 200 000 zł  do 500 000 zł
5 000 zł brutto
 powyżej kwoty 500 000 zł
7 000  zł brutto
   
2.  Pracownikowi realizującemu projekt badawczy z innych źródeł niż wskazane w ust. 1 Rektor może
    przyznać
wynagrodzenie po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu.
 
§ 5
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez pracownika aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania, nie później niż do 1 grudnia 2018 roku.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biur Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2018
Data publikacji:
29.10.2018 10:38
Data aktualizacji:
29.10.2018 10:38
Liczba wyświetleń:
1159
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz81.docx20.12 KB