CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Strona została usunięta dnia: 24 październik, 2018 - 11:01

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Miejsce pracy Olsztyn
 
Opis stanowiska:
 • współpraca techniczno-naukowa z zespołami badawczymi UWM i innymi jednostkami konsorcjum projektu z UE prowadzącymi badania związane z identyfikacją środowiskowych, ekonomicznych i społecznych kryteriów/wskaźników/regulacji dla produktów biobazowych,
 • kompletowanie i zestawienia danych techniczno-technologicznych związanych z analizą techniczno-ekonomiczną (TEA) procesów produkcji produktów biobazowych w zakresie studiów przypadków realizowanych w projekcie,
 • analiza parametrów środowiskowych w kontekście analizy cyklu życia (LCA) oraz działań regulacyjnych związanych z redukcją oddziaływań środowiskowych, w tym ryzyka zmiany użytkowania gruntów,
 • bieżąca współpraca z zespołami badawczymi realizującymi projektowe zadania badawcze,
 • zabezpieczenie techniczne badań projektowych, w tym zestawienia danych oraz wstępna analiza wyników badań.
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, minimum ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym lub technicznym,
 • dodatkowym atutem będzie  posiadanie stopnia doktora nauk w zakresie dyscyplin pokrewnych z  tematyką projektu STAR-ProBio  (informacje o projekcie: http://www.star-probio.eu),
 • udokumentowana znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych w analizach środowiskowych cyklu życia (LCA),
 • minimum 1 rok doświadczenia w zespole badawczym,
 • wiedza z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej, biogospodarki, odnawialnych źródeł energii, aspektów związanych z oddziaływaniami środowiskowymi procesów produkcyjnych,
 • znajomość zagadnień z analizy cyklu życia i praktycznego wykorzystania narzędzi analizy cyklu życia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz oprogramowania MATLAB,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania do analizy środowiskowo-ekonomicznej: Gabi PE International lub SimaPro.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM  http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie,
 • mile widziane referencje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, pl. Łódzki 3, pok. 202, Olsztyn 10-719
Data dostarczenia dokumentów do dnia 5 listopada 2018 roku
 
Inne informacje:
 • oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • praca w ramach projektu pt. Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products (STAR-ProBio)  finansowanego w ramach konkursu H2020
 • umowa na czas określony, praca związana z realizacją projektu,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odawialnych
Wytworzył:
Centrum Biogospodarki i Energii Odawialnych
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2018
Data publikacji:
24.10.2018 11:00
Data aktualizacji:
24.10.2018 11:01
Liczba wyświetleń:
970
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument